Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK

BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Bu Tebliğ,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalat Tebliği çerçevesinde,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Kanunu” ibaresi “Kanununa” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğe” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve” ibaresi “ve/veya” olarak, (ğ) bendinde yer alan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamındaki maddeyi” ibaresi “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıları” olarak, (i) bendinde yer alan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğde” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalat Tebliği hükümlerince ithalatında Şeker Kurumunca düzenlenmiş Uygunluk Yazısı aranan ve” olarak değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan “ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dilekçe ekinde” ibaresi ile birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İthalatçıların vergi kimlik numaraları Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sitesi üzerinden e-vergi levhası sorgulaması yoluyla, ticaret sicil bilgileri ise Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sitesi üzerinden ticaret sicil sorgulaması yoluyla teyit edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İthalatçılar kullanıcılara ait bilgileri EK-1’de yer alan form ile Şeker Kurumuna iletir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine “İthalatçılar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kullanıcıların yetkilerinde gerçekleşen değişiklikler de dahil olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “EVİS üzerinde yapılan başvuru referans numarası belirtilerek dilekçe ekinde eksiksiz bir şekilde Kuruma iletilir.” ibaresi “EVİS’e yüklenir.” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamındaki”, “ıslak imzalı olarak” ve “yazılı olarak” ibareleri ile altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gümrük beyannamesinde kullanılmak üzere oluşturulan belge numarası ithalatçının EVİS’te kayıtlı elektronik posta adresine iletilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin başına “Kurum tarafından talep edilmesi halinde” ibaresi eklenmiştir.

“İthalatçının EVİS’te kayıtlı elektronik posta adresine iletilen belge numarası ilgili gümrük beyannamesine ithalatçı tarafından işlenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yazılı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ıslak imzalı çıktısı” ibaresi “tasdikli olarak” olarak değiştirilmiş, aynı cümlede yer alan “etiket örneklerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar” ibaresi eklenmiş ve aynı cümlede yer alan “yazı ekinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tahsisata esas miktar kadar şeker kullanmadığı” ibaresi “şekerli mamul ihracatını gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayalı olarak gerçekleştirdiği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesi, ekinde yer alan EK-2 ve EK-3 sayılı ekleri ile “Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu Dispozisyonu” başlıklı EK-6/2 sayılı ekinin “Sonuç” bölümünde yer alan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin EK-1 sayılı eki ile EK-5 sayılı eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

Ekler için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-11-1.pdf