Kurumsal

Politikalarımız

KVKK

İş Etiği Politikası

1.    AMAÇ

Bu politikanın amacı Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ.  çalışanlarının benimsemesi gereken etik ilkeleri anlatmaktır.

2.    KAPSAM

Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ ‘deki tüm çalışanları kapsar.

3.    TANIMLAR VE KISALTMALAR:

 

4.    SORUMLULAR

Bu prosedürden İnsan Kaynakları Müdürlüğü ,Etik Kurul ve tüm personel   sorumludur.

5.    KURALLAR
5.1.  GİRİŞ

Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği her yerde, yönetim ve üst yönetim de dâhil olmak üzere her bir Subaşı çalışanı için, bu İş Etiği Kuralları’ nın tamamını anlayarak uygulamak büyük önem taşır. İş Etiği Kuralları’ nda herhangi bir durum ya da örneğin var olmaması, bu konudaki riskin var olmadığı manasına gelmemelidir. Bu İş Etiği Kuralları, değişen dünyadaki tüm operasyonlarımızda karşılaşılacak tüm risklere her an cevap veremeyecek olsa da, bu kuralların etik, sorumluluk bilincinde ve Subaşı’nın iş yaptığı ve yapacağı ilgili bölgelerin hukuki sınırları içinde hareket edebilmek adına güvenilir bir kaynak olması planlanmıştır.

5.2. UYGULAMA KURALLARI
5.2.1. DÜRÜSTLÜK

Yapılan her çalışmada dürüst davranmak ve güvenilir olmak etik kurallarımızdan birisidir. Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ.  işlerini dürüst bir şekilde yürütür. Müşterilerimize adil davranır, açık, dürüst ve yanıltıcı olmayan şekilde iletişim kurarız.

5.2.2 GİZLİLİK

Üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve / veya paydaşları için rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgiler, ticari sırlar, personel özlük haklarına ait bilgiler ve “gizlilik sözleşmesi” kapsamındaki konular “gizli bilgi” olarak tanımlanır. Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ çalışanlarına ve paydaşlarına ait gizli bilgilerin korunmasına özen gösterir. Çalışanlarımız herhangi bir ticari menfaat sağlamak amacıyla gizli bilgileri dışarı sızdıramaz.

5.2.2.1. Uygulama Esasları
 • Çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza ait kişisel bilgilerinin korunmasına özen gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik posta yazışmaları grup şirketinin ilgili bilgi işlem birimi tarafından muhafaza altına alınır.
 • E-posta kullanımı için çalışanlara tahsis edilmiş adresin güvenliğinin korunmasından çalışanın kendisi sorumludur. Çalışan hiçbir suretle epostasını bir başkasının kullanmasına izin vermez.
 • E-posta, önemli bir dâhili ve harici iletişim yöntemidir. E-postalar, ancak yasal süreçler gerektirdiği takdirde açıklanabilecek, aksi halde kesinlikle gizli tutulması gereken kayıtlardır.
 • Çalışanların şirket tarafından geliştirilen bilgi işlem yazılımları için kendilerine tahsis edilmiş olan kullanıcı girişlerinin bireysel olarak kullanılmasından sorumludur.
 • Çalışan bireysel kullanıcı şifresi ile girilen hiçbir sisteme kendisinden başkasının aynı kullanıcı ad ve şifresini kullanarak girmesine müsaade etmez; kendisine tahsis edilmiş kullanıcı ad ve şifresinin güvenliğinden sorumludur.
 • Şirket bilgisayarı iş amaçlı kullanılmalıdır.
 • Personel veya yönetimin önceden onayı olmaksızın bir diğer çalışanın çalışma alanında ve/veya bilgisayarında arama yapamaz.
 • Çalışanların tıbbi geçmişleri ile ilgili bilgiler Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ tarafından toplanır ve muhafaza edilir.
 • Kişiye özel basılı sağlık bilgileri ya çalışanın bizzat kendisine verilir ya da korumalı baskı araçları kullanılarak üçüncü bir şahıs tarafından görülmeyecek şekilde basılır.
 • Ücretler/maaşlar, ek gelirler ve şirketin politikasını yansıtan, kişilere özel benzer personel bilgileri gizlidir ve yetkili kişilerden başkasına açıklanamaz. Personelin bunları başkalarına açıklaması veya diğer çalışanlara bu bilgileri açıklamaları için baskı uygulaması yasaktır.
 • Çalışanların konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.
 • Çalışanlar, herhangi bir nedenle şirketten ayrılmaları durumunda, görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü belge, doküman ve bilgiyi ileride şirket aleyhinde kendisine ve/veya rakiplere avantaj sağlamak amacı ile kullanamazlar.
5.2.3. ÇIKAR ÇATIŞMASI

Subaşı Gümrük Müşavirliği çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Şirketimiz dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş faaliyetinde bulunmayız. Şirketimizin adını ve gücünü, Şirket kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddütte düştüğümüz durumlarda Yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü’ne, Etik Kurul’a danışırız.

 

5.2.3.1. Uygulama Esasları
 • Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak,
 • Yapılacak kişisel yatırımlarda, mevcut çalışılan kurumla çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek,
 • Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden firmadaki görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak.
 • Çalışan ile müşteri veya tedarikçi konumundaki şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin birinci derece akraba olması durumunda üst amirine bilgi vermek.
 • Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda üst amirine bilgi vermek.
5.2.3.2. Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak şirkete zarar vermesi kabul edilemez. Çalışanlar şirketin  satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.

5.2.3.3. Kaynakların Kullanımı

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, şirket çıkarları dikkate alınır.  Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli şirket  dışında kullanılamaz. “Her konuda tasarruf” ilkesi tüm personel tarafından uygulanır. Kaynakların şirket  menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde şirket  çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez. Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

5.2.3.4. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve Kuruluşlarla İlişkisi

Şirket  müşterileri, alt yüklenicileri veya tedarikçileri ve şirketin  ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı  borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve şirketin  ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.

Müşterilerle ilişkilerde; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.

Şirket  personeli, şirketin  ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; şirketi  yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket  ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. Konuya ilişkin olarak Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır.

5.2.3.5. Medya İle İlişkiler

Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ  tarafından sağlanmayan veya kontrol edilmeyen sosyal medya kanallarında, kamuya açık forum, kişisel blog, sosyal medya hesaplarında, web üzerinde ve mobil uygulamalar dahil her türlü platformda yapılacak iletişimler ve paylaşımlarda şirket  kültürü ile uygun hareket edilir.

5.2.3.6. Şirketi Temsil

Şirketi  temsilen her türlü dernek, işveren sendikası ve benzeri sivil toplum kuruluşlarında, yerine getirilen görev gereği elde edilecek her türlü ücret, ilgili kuruma ya da ilgili kurumun göstereceği kanallara hibe edilir. Üçüncü kişiler tarafından şirket  çalışanına seminer konuşmacı ücreti veya benzer bir hizmet karşılığında yapılan ödemeler de benzer şekilde ilgili kuruma ya da kurumun yönlendireceği kanallara hibe edilir. Bu kişiler para dışında günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alabilirler.

5.2.4. ADİL ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ

Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ ve Grup Şirketleri, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.

5.2.4.1. Uygulama Esasları

Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

 • Tüm şirket ve proje güvenlik politikaları, prosedürleri, kuralları ve talimatlarına uygun davranılmasını sağlar.
 • Gerektiği durumda ya da istenildiğinde kişisel koruyucu ekipman kullanılmasının sağlar.
 • İş yerindeki acil durum prosedürleri konusundaki yazılı talimatlara hâkim olunulmasını sağlar.
 • Alkol, uyuşturucu ve madde etkisinde (reçetesiz verilmiş ya da hukuka aykırı ilaç) olmadığından emin olunmasını sağlar.
 • Çalışırken, işle alakalı ve izin verilen haller dışında alkol veya herhangi bir çeşit uyuşturucu madde tüketmemesini sağlar.
 • Tüm güvensiz çalışma koşullarını, güçlükle veya son anda önlenen veya oluşan kazaları, yaralanmaları veya hastalıklar ile ilgili durumları zamanında ilgili müdür veya yöneticiye raporlamalı.
 • Tüm çevresel prosedür ve yönetmelikleri bilmeli ve çalışmalarının mevcut standartlara uyumlu olduğundan emin olmalı,
 • Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ’in insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi,  rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.
 • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.
 • Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
 • Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
 • Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.
5.2.5. HEDİYE KABUL ETME VE VERME

Subaşı Gümrük Müşavirliği  ve Grup Şirketleri ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır.

5.2.5.1. Uygulama Esasları

Şirket  çalışanları, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını  etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her hangi bir menfaat ve hediyeyi kabul edemez.

Dolaylı olarak veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatler alınamaz.

 • Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
 • Şirket çalışanları alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul edemez, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatamaz.
 • Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Şirket yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.
 • Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Şirket adına ve Şirket yönetimi onayıyla kabul edilebilir.
5.2.6. SORUMLULUKLARIMIZ

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Subaşı  adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

5.2.6.1. Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

5.2.6.2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

5.2.6.3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

5.2.6.4. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Şirket  sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

5.2.6.5. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

5.2.6.6. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

5.2.6.7. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

5.2.6.8. Çalışanların Sorumlulukları

İlgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Subaşı  Topluluğu çalışanlarının;

 • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
 • Subaşı  İş Etiği Kuralları’ nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
 • Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili politika ve prosedürleri öğrenme,
 • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına, Etik Kurul’a  danışma,
 • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla ilgili bildirimlerini mümkün mertebe güvenilir kaynak, bilgi ve belgelere dayandırmak suretiyle isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Etik Kurul’a yazılı veya sözlü olarak iletme,
 • Kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması amacıyla tanımlanan “Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler”i izleme,
 • Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma

sorumluluğu bulunmaktadır.

5.2.6.9. Yöneticilerin Sorumlulukları

Subaşı  yöneticilerinin, Etik prosedürleri  çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul’a en kısa sürede iletmekten,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan

sorumludur.

5.2.7. ETİK KURUL

Genel Müdür’e  bağlı olarak çalışan Etik Kurul, İş Etiği Kuralları kapsamında çıkar çatışmalarını çözümlemek, etik kuralların ihlal edildiğine dair kendisine iletilen bildirimleri değerlendirmek ve Topluluk Şirketlerinin yönetimlerine etik kural ihlallerinde takip edilmesi gereken yol, yöntem ve uygulamalarla ilgili tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Etik Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur:

 • Genel Müdür
 • Gümrük Operasyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
 • Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
 • İnsan Kaynakları Müdürü
 • Operasyon Direktörü
5.2.7.1. Etik Kurul Çalışma İlkeleri

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

 • Bildirim ve şikayetler ile bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar.
 • Etik Kurul’a bildirimde bulunan herkes bu bildirimlerinden dolayı Etik Kurul’un koruması altında olup kendilerine baskı, ayrımcılık, mobbing gibi davranışlarda bulunulamaz.
 • Etik Kurul soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizlilik kuralları içinde yürütür.
 • Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
 • Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.
 • Tutanak etik kurul  üyeler tarafından imzalanır.
 • Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.
 • Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.
 • Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.
 • Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.
 • Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.
5.2.7.2. Etik Kurula Uyumsuzlukların Bildirimi ve Çözümü

Çalışanlar, Şirket İş Etiği Kuralları ’nın veya Şirketin tabi olduğu yasal düzenlemelerin ihlal  edildiğini öğrenirse bunu öncelikle doğrudan bağlı oldukları yöneticilerine, durum doğrudan bağlı olunan yönetici ile ilgili ise Şirket Etik Kuru’ luna,  Şirket Etik Bildirim hattına ve/veya şirket Genel Müdürüne bildirmekle yükümlüdürler.

Şirkete yapılan bildirimler, şirketin iç işleyiş ve prosedürleri doğrultusunda sonuçlandırılarak karara bağlanır. Şirket, önemli konularda ve gerekli gördüğü diğer hallerde Şirket Etik Kurul’u bilgilendirir ve görüşüne başvurur. Şirket  Etik Kurul gerekli görürse inceleme sürecini doğrudan kendisi yürütebilir. İş Etiği Kuralları’nı veya Şirket  politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler, gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır.

Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır. Ayrıca, herhangi bir şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler etik kural ihlali olarak yorumlanır. Yalan veya iftiraya uğrayan Şirket ya da çalışan söz konusu bildirimi yapanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat kapsamında, ayrı ayrı hukuki yollara başvurabilecektir.

 

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta ve posta adreslerini kullanabilir veya Etik Kurul üyeleri ile direkt temasa geçebilirsiniz.
  
E-posta[email protected]
  
PostaEtik Kurul Dikkatine
  
Telefon

0212 245 50 40

 (Çalışma saatleri: Hafta içi 08:00-12:00 ve 13:00-17:30)