Kurumsal

Politikalarımız

KVKK

Sosyal Uygunluk Politikası

1.    AMAÇ

Subaşı Gümrük Müşavirliği A.Ş.’nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

2.    KAPSAM

Tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir

3.    TANIMLAR VE KISALTMALAR:
4.    SORUMLULAR

Kurumsal Sosyal Uygunluk  Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Üst Yönetim’in  yetki, görev ve sorumluluğundadır.

Ayrıca, tüm Subaşı Gümrük Müşavirliği çalışanları,

  • Üst Yönetim’ce  belirlenen politikalara uyum sağlamak,
  • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
  • İlgili yasal düzenlemelere ve Subaşı Gümrük Müşavirliği  uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
  • ile sorumludur.
5.    UYGULAMALAR
5.1.  Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

İş yerimiz, zorla işçi çalıştırmanın, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık iş gücü, askeri isçi veya köle iş gücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekillerini yasaklar. Yasada belirtilen çalışma saatleri (mesai/fazla mesai) dışında çalıştırma yapılamaz. Fazla mesai çalışmalarında çalışanın rızası olmadan çalıştırma yapılamaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

5.2.  Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

Subaşı Gümrük Müşavirliği A.Ş.  geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. Tüm pozisyonlarda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İş yerimizin çocuk iş gücüne ilişkin yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

5.3.  Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

Kurumumuz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Irk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü istismarın olmadığı bir kurum olarak süreçlerini muhafaza etmektedir. Kurumumuz için çalışan seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi, envanter sonuçları gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

5.4.  Etik İş Davranışı

Kurumumuz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez. Etik ihlali bildirimleri için çalışanlarına/müşterilerine bildirim yapma imkanı tanımıştır.

5.5.  Dilek ve Şikayetler

Dilek-Şikayet mekanizmasının tüm çalışanların dilek-şikayetlerinin değerlendirilerek bir sistematik içinde uygulanmasını taahhüt eder

5.6.  Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

Kurumumuz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına uygun ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar sunar.

5.7. TACİZ VE KÖTÜ MUAMELENİN ÖNLENMESİ

Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu çalışmalarını sağlamak için; sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlama olmayan bir ortam yaratmayı taahhüt eder.

5.8.  Sağlık ve Güvenlik

Kurumumuz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini asgariye indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Kurumumuzda, şiddetin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. Yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.

5.9  Paydaşlarla Bağlılık

Kurumumuz, paydaşlarıyla iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Tüm paydaşlarına karşı adil ve eşit mesafede davranır.

5.10.  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

Kurumumuzda, yasalara uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için, işe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. Yabancı uyruklu çalışanların çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

5.11.Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerini kullanırlar.

5.12.  İşe Alma ve İstihdam

Kurumumuzda işe alım ve yerleştirme faaliyetleri Grup İnsan Kaynakları ve Eğitim Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Yıllık iş planları ve hedefler doğrultusunda oluşturulan bütçe kapsamında belirlenen açık pozisyonlar, yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam edilir.

5.13.  İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Kurumumuz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday çalışana teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” veya koşula göre “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden çalışana sözleşme ve işin/kurumun gerektirdiği evraklar imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışana verilir, oryantasyon eğitimi ile kurumumuz ve işin gerektirdiği tüm kural ve uygulamalar ilgili çalışana aktarılır.

5.14.  Disiplin Kurulu

Kurumumuz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla “Disiplin Yönetmeliği”nde belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.

5.15.  Çevrenin Korunması

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya azaltacak ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız.

5.16.  Gümrük Mevzuatına Uygunluk;

Gümrük ile ilgili yürürlükteki yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önlemeyi taahhüt eder.