Kurumsal

Politikalarımız

KVKK

KVKK Aydınlatma Metni

Subaşı Gümrük Müşavirliği KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Aydınlatma Beyanı

Amaç ve Kapsam

İşbu beyan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) ve Subaşı Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.’nin (Subaşı); Subaşı’nın kişisel verilere verdiği önem doğrultusunda; danışanlarımız ve müşterilerimizin, çalışan ve çalışan adaylarımızın, şirket ortakları ve yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların ve diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında yaklaşımımızı ve şirket politikalarımızı ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

KVKK Subaşı Gümrük Müşavirliği bünyesinde işlenen kişisel veriler için Subaşı’nı veri sorumlusu olarak kabul etmektedir. Subaşı’nın kuruluş amacı; hizmet verdiği ithalat ve ihracat yapan firmalara gümrük süreçlerinde ön hazırlık, uygulama ve takip aşamalarında ilgili mevzuata uygun, güvenilir ve hızlı şekilde gümrük müşavirliği hizmeti sunmak ve dış ticaret tüm safhalarında danışmanlık vermektir.

Tarafınıza ait kişisel veriler, Subaşı tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek ve/veya aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Subaşı, kişisel verileri gümrük müşavirliği hizmeti kapsamında mevzuat tarafından kendisine verilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işler.

Subaşı veri sorumlusu sıfatıyla toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK ve diğer mevzuata uygun olarak kaydetme, depolama, muhafaza etme, yeniden düzenleme, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşma, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi ve yurt dışı üçüncü kişilere aktarma, devretme, sınıflandırma ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleme hak ve yetkisine sahiptir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Subaşı tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel veriler; iş ortaklarımıza, şirket ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara hukuki yükümlülükler ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla ve faaliyetlerimizin eksiksiz yürütülmesini sağlamak için, hizmet sağlayıcı gerçek veya tüzel kişiler (iş ortakları), şirket personeli, şirketin yetkilendirdiği kişiler, çevrimiçi hizmetler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Subaşı, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri tutma limitlerini belirlerken birincil öncelikte yasal yükümlülükleri dikkate alır. Kanunların ve diğer mevzuatın doğrudan veya dolaylı olarak bir limit belirlenmediği durumlarda kişisel veriler, işlendikleri makul ve yasal amaç ile uyumlu bir limit belirlenerek saklanmaktadır. Süre sonunda veya işlemeye konu sebebin ortadan kalkması halinde ilgili veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi’nin Sağladığı Haklar

KVKK’nın tanıdığı haklar gereği herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. Başvuran kişi, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerini bizzat ve yazılı olarak, Subaşı’nın iletişim adresi ([email protected]) üzerinden veya kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu Subaşı’na iletebilecektir. Subaşı, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre KVKK’da belirtilen süre içinde sonuçlandıracaktır. Başvuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Subaşı tarafından KVKK’ya göre belirlenen tarifeye göre ücret de talep edilebilecektir. Subaşı, başvuruya ilişkin kabul veya ret cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Başvuru Formu için tıklayınız.