“Yetkisiz İş Takibi” konulu 16.07.2013 tarih ve 13447 sayılı yazı.T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :12765636-663.05 S 147

Konu :Yetkisiz İş Takibi

 

16.07.2013 / 13447

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

 

İlgi: a) 12.10.2009 tarihli ve 22024 sayılı,

b) 02.02.2010 tarihli ve 2404 sayılı,

c) 23.03.2010 tarihli, 6333 sayılı,

d) 09.07.2010 tarihli, 15465 sayılı,

e) 01.04.2011 tarihli, 8479 sayılı yazılarımız.

 

Görevlendirme yazıları kapsamında yapılan ön inceleme sırasında incelemeye tabi tutulan bilgi belgelere nazaran, gümrük idarelerinde yetkisiz kişilerin iş takibinin önlenmesi ile ilgili görüşleri içerir Gümrük ve Ticaret Başmüfettişleri Şahap YILMAZ, Hayrettin COŞKUN tarafından düzenlenmiş 29.05.2013 tarihli, 033-02 sayılı İnceleme Raporunda;

 

“… Yetkisiz iş takibine dayalı gayri kanuni bu olgunun önlenmesine yönelik bir program dahilinde Bakanlık merkez teşkilatı tarafından alınacak önlemler ve uygulamaların belirlenmesi, ilgili personel ve amirlerin bu husustaki görev ve sorumluluklarının açıkça belirtilmesi ile mevzuat hükümlerinin kararlı bir şekilde uygulanması yönünde tüm ilgili idare amirlerinin talimatlandırılması”nın uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

 

Gümrük İdarelerinde hangi gümrük işlemlerinin kimler tarafından takibinin yapılacağı ile ilgili düzenleme 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5., 225., 226. maddeleri, Gümrük Yönetmeliğinin 561. maddesi ve 08.03.2011/14 tarihli/sayılı Genelge ile hüküm altına alınmış olup; söz konusu hükümlerde belirtilen kişiler dışındakilerin gümrük idarelerinde iş takibine izin verilmemesi gerekmektedir.

 

Mevzuat hükümlerine uymayan ve yetkisiz iş takibinde bulunanlar ile yetkisiz kişilerin iş takip etmelerine imkan verenler hakkında Gümrük Kanununun 241 ve Geçici 6 ncı madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasının sağlanması, söz konusu talimatlara rağmen gerekli denetimler yapmayanlar hakkında 657 sayılı Kanun uyarınca işlemde bulunulması ve bundan böyle Müfettişlik tenkitlerine mahal verilmeksizin işlem yapılması hususunda bağlantınız gümrük idarelerinin uyarılmasını önemle rica ederim.

 

Halit HANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret .Böl.Müd.lerine