Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO9001 Belgesi Hk.Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO9001 Belgesi Hakkında ;

Bilindiği üzere 21/05/2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine istinaden yapılan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurularında, anılan Yönetmeliğin 10 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilen 30/05/2016 tarih ve 2278 sayılı yazıda; ISO 9001 standardının 15/09/2015 tarihinde 2015 versiyonu olarak yayınlandığı, söz konusu standardın geçişi için IAF (International Accreditation Forum) tarafından yayınlanan ID 9:2015’de de yer aldığı üzere IAF ve CASCO(ISO Committee on Conformity Assessment) ISO 9001:2015 standardı için yayın tarihinden itibaren 3 Yıllık geçiş süreci üzerinde anlaşıldığı, bu nedenle ISO 9001:2008 sertifikalarının 15.09.2018 tarihine kadar geçerliliğinin kabul edileceği, 15.09.2018 tarihinden sonra ise ISO 9001:2015 versiyonların göz önüne alınacağı, dolayısıyla halihazırda ISO 9001:2008 sertifikasına sahip kuruluşların 15.09.2018 tarihine kadar yeni versiyona geçişlerini tamamlamaları gerektiği bildirilmiştir.

Bu itibarla, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren yalnızca ISO 9001 Sertifikasının ISO9001:2015 versiyonu kabul edilecek olup, bu tarihten sonra ISO9001:2008 versiyonunun kabul edilebilmesi için, başvuru sahibince ISO9001:2015 sertifikasının temini amacıyla sertifikayı düzenleyecek akredite kuruluşa başvuruda bulunduğunu bu kuruluştan alınacak bir yazı ile tesvik etmesi gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusunda bulunacak firmaların bahse konu hususa özen göstermeleri gerekmektedir.