Yetkilendirilmiş Gümrük MüşavirliğiTebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel 

Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük MüşavirliğiTebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:


Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ’de bazı değişiklikler/eklemeler yapılmıştır.

Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemlerine ilişkin SK1 Tespit İşleminin tanımı aşağıdaki şekilde yeniden tanımlanmıştır.

SK1, ibraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri ile 11/4/2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde sayılan tedarikçi beyanı hariç EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri ile Fatura Beyanları/EUR-MED Fatura Beyanlarının menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,”

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılacak tespit işlemlerine aşağıdaki işlemler eklenmiştir.
 
  • MH1, metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılacak işlem sonucunda başka bir eşya haline gelip gelmediğinin tespiti,
  • TP1, kapanmış beyannamelerde 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde sayılan ticaret politikası önlemlerine (damping, gözetim,kota) tabi eşyanın kapsam dışı olup olmadığının tespiti,
  • DK1, diğer kurumlarca yapılacak kontroller kapsamında kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespiti,
Belirli durumlarda toplam fatura bedelinin On Bin TL’yi aşmaması hakinde SK1, GC1, GC2 ve GK1 tespit işlemi yapılması zorunluluğu bulunmamaktaydı. Daha öncesinde On Bin TL olarak belirlenmiş olan tutar 10.000 ABD Doları olarak değiştirilmiştir. 10.000 USD’yi geçmeyen işlemler için SK1, GC1, GC2 ve GK1 zorunluluğu olmayacak, istenilmesi halinde bu tutarın altındaki işlemler için de tespit işlemi yapılabilecektir.

Ayrıca, yeni eklenen tespit işlemlerine ilişkin raporların teslim süreleri belirlenmiştir.
 
  • DK1 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, tespitin yapıldığı ayı takip eden ayın yedinci iş gününün bitimine kadar,
  • MH1 ve TP1 tespit işlemlerine ilişkin düzenlenmesi gereken tespit raporları, tespit konusu işlemlerin bitirilmesi için gümrük idaresince verilen süre sonundan itibaren en geç bir ay içerisinde
Sunulması gerekmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Geçtiğimiz günlerde Gümrük Müşavirliği 2024 Yılı Asgari Ücret Tarifesine, aşağıdaki tespit işlemleri eklenmiş ancak hangi işlemlere dair olduklarının detaylarına yer verilmemişti. Yapılan bu düzenleme ile tespit işlemlerinin neye ilişkin oldukları da belirlenmiştir. 
 
EK-2 2024 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 
TESPİT  KODUTESPİT KONUSU 2024 Yılı Asgari Ücretleri
MH1Tespit Raporu Başına YENİ EKLENEN SATIR 14.030 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5 ‘i, toplam ücretin 53.850 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
TP1Tespit Raporu Başına YENİ EKLENEN SATIR Her bir ay itibariyle düzenlenecek olan ilk rapor için 14.030 TL olmak üzere sonraki her bir rapor için 4.870 TL ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının 5 adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar
DK1Tespit Raporu (AYLIK) YENİ EKLENEN SATIR 10.000 TL (Aynı ay içerisinde düzenlenecek raporların tamamı için)
Aynı ay içerisinde birden fazla beyannameye konu tespit işlemlerinde sonraki her beyanname için200 TL
Aylık toplam ücretin 20.000 TL’yi geçmesi halindeTarafların anlaşması ile belirlenecek tutar


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]