Yeni “Varlık Barışı”nı Kapsayan Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.
VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/70

KONU: Yeni “Varlık Barışı”nı Kapsayan Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Yeni “Varlık Barışı”na ilişkin düzenlemeleri de kapsayan 6486 No.lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29 Mayıs 2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan “Varlık Barışı”na ilişkin düzenlemeyle, gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazların milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yapılan açıklamadan da anlaşılabileceği gibi, bu Kanun kapsamına, 2008 yılında uygulanan 5811 sayılı Kanun’dan farklı olarak, sadeceyurt dışında bulunan varlıklar girmektedir.

29 Mayıs 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Varlık Barışı” düzenlemelerine ilişkin özet açıklamalar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. Kanun Kapsamında Bildirilebilecek Varlıklar

Düzenleme, gerçek veya tüzel kişilerce, 15/4/2013 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan;

 • Para,
 • Altın,
 • Döviz,
 • Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile,
 • Varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazları

kapsamaktadır.

1.1. Kanun kapsamında yapılacak işlemler

Kanun kapsamında yukarıda belirtilen varlıklara ilişkin yapılacak işlemler kısaca aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • Anılan varlıklar 31 Temmuz 2013 tarihine kadar TL cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kurumlara bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecektir.
   
 • Bildirilen varlıklardan taşınmazlar dışındaki varlıkların, bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Türkiye’ye getirilecektir.
   
 • Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.
   
 • Düzenleme kapsamında beyan edilen kıymetler, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilecektir. 
   
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Bu fon hesabı, sermayenin cüz’ü addolunacak ve sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacaktır. 
   
 • Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca göstereceklerdir. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

1.2. Kanun kapsamında verilen güvenceler

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak, diğer nedenlerle 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra başlayan, 1/1/2013 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları uyarınca gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel olacaktır. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi hâlinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 katma değer vergisi oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan varlık barışı çerçevesinde tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi veya diğer şartların yerine getirilememesi nedeniyle mahsup imkânından yararlanılamaması, vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmeyecektir. Tahsil edilmiş olan vergiler red ve iade edilmeyecektir.

1.3. Beyan edilen varlıkların Türkiye’ye getirilmemesi

Bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi takip eden ay sonuna kadar Türkiye’ye getirilmeyen veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılabilecektir.

2. Kanun Kapsamında Yurtdışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin Geçici İstisna

Aynı maddenin 10 uncu fıkrasında, yurtdışından sağlanan kazançlar, belli bir tarihe kadar yurda getirilmesi şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

Buna göre, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

c) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

31 Ekim 2013 tarihine kadar elde edilenler de dâhil olmak üzere, 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 31 Aralık 2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Buna ilaveten, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31 Aralık 2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6486 No.lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; “DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.” ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte “Deloitte”), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Deloitte”, söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. “Deloitte”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

Kaynak