“Yeni Ekonomi Programında” Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerine İlişkin Öne Çıkan Hususlar Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  “Yeni Ekonomi Programında” Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerine İlişkin Öne Çıkan Hususlar Hk.

Duyuru Özeti:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK, “Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nı (2021-2023) (YEP) açıklamıştır.

Aşağıda “Yeni Ekonomi Programında” dış ticaret ve gümrük işlemlerine  ilişkin öne çıkan hususlar derlenmiştir.


Dış Ticaret ile İlgili Politika ve Tedbirler:

 • İhracatta destek uygulamaları, Kovid-19 salgını etkisiyle küresel ekonomik koşullarda ortaya çıkan yeni normal anlayışı ile uyumlu hale getirilerek güncellenecek, dış pazarlarda gelişen ve değişen talep doğrultusunda yeni ve etkili destek mekanizmaları uygulamaya konulacaktır.
 • İhtiyaç sahibi büyük firmalar tarafından talep edilen Ar-Ge ve yenilik tabanlı çözüm önerilerinin aynı firmaların eş finansmanı ile KOBİ’ler tarafından karşılanması sağlanacaktır. Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile daha fazla Ar-Ge ürünü daha hızlı ve etkin bir şekilde ticarileştirilecektir.
 • İhracat artışı ve küresel ölçekte ürün geliştirmenin önemli unsurlarından olan test ve sertifikasyon altyapısı güçlendirilecek, üreticilerimizin test, belgelendirme ve sertifikasyon hizmetlerini ağırlıklı olarak yurt içinden almaları sağlanacaktır.
 • E-ihracat yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin artırılması, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının artırılması ve dijitalleşmenin getirdiği yeni fırsatlarla beraber bu alanda oluşacak yeni pazarlarda ülkemizin payının artırılması amacıyla bireysel e- ihracatçılara yeni bir vergi teşviki getirilecek, bu alanda girişimde bulunacaklara eğitim ve sertifika verilecektir.
 • Kovid-19 salgını sonrası yeni normalle birlikte; yapısal değişime uğrayan tedarik zincirlerine girmek için firmalarımız gereken standartlar, tasarım, sürdürülebilirlik, güvenlik ve üretim kabiliyetleri açısından güçlendirilerek firmalarımızın küresel tedarik zincirlerine katılımları desteklenecektir.
 • Türk firmalarının Küresel Tedarik Zincirindeki (KTZ) yerinin güçlendirilmesini ve yeni firmaların KTZ'lere katılımını sağlayacak, ülkemizin küresel tedarik zincirindeki payını artıracak destek programı hayata geçirilecektir. Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin ile ikili ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirilecektir.
 • Ülkemizin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve ülkemiz hak ve çıkarlarının azami ölçüde korunmasını/gözetilmesini teminen ticaret diplomasisi araçları etkin bir şekilde kullanılacaktır.
 • Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakereleri kapsamında başta AB Komisyonu olmak üzere, ilgili platformlar nezdinde girişimlere devam edilecektir.
 • Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında AB'ye ihracatımızda Avrupa Yeşil Mutabakatına adaptasyon sağlanması amacıyla kamu, özel sektör, STK'lar ve üniversiteleri koordine ederek, AB ile diyalog içerisinde gerekli çalışmalar ve hazırlıklar yapılacaktır.
 • Petrol ve doğal gaz kaynağı aramaları, başta denizlerde olmak üzere, hızlandırılarak sürdürülecektir.
 • Bor ve lityum başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır.
 • Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacaktır. Başta sanayi sektöründe olmak üzere endüstriyel işletmelerin verimsizlik ve kayıplarının giderilmesi ile atık enerjilerinin geri kazanılması için verimliliği artırıcı projeler hayata geçirilecektir.
 • Maden arama ve sondaj çalışmaları devam ettirilerek, bulunan rezervler kamu/özel iş birliğinde yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacaktır.
 • Kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, ekonomik değer oluşturması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması için ikinci el teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenerek güvenli bir şekilde tekrar satışa sunulması için yasal düzenleme yapılarak standartlar oluşturulacaktır.
 • Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetişim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacaktır.
 • Brexit sürecine ilişkin belirsizlikler, küresel finansal piyasalarda ve portföy hareketlerinde oynaklığa neden olmakta ve başta Avrupa Birliği olmak üzere küresel ekonomi açısından aşağı yönlü bir risk unsuru olmaya devam etmektedir. Diğer yandan, bu süreç orta ve uzun vadede ikili ticaret anlaşmaları yoluyla ülkemiz ihracatı üzerinde olumlu bir etki oluşturma potansiyeline sahiptir.

Programda ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın görev alanında yer alan eylem ve projeler ile söz konusu projelerin planlanan tamamlanma tarihlerine yer verilmektedir.

 

Eylem ve Projeler

Planlanan Tamamlanma Tarihi

İhracatçılarımızın yeni pazarlara güvenle girmelerini sağlamak ve mevcut pazarlarındaki iş hacimlerini genişletmek amacıyla Türk Eximbank'ın alacak sigortası ve garanti destekleri kademeli olarak artırılacaktır

Aralık 2023

Türk Eximbank finansman desteklerinden yararlanan firmalar içerisindeki KOBİ oranı artırılacaktır

Aralık 2023

İhracatımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması, dış ticarette maliyetlerin azaltılması ve ihraç ürünlerimizin yeni pazarlara en etkin ve verimli yoldan ulaştırılması amaçları ile yurtdışında Türk ihraç ürünlerinin depolanabildiği, elleçlenebildiği ve ilgili ülkenin iç kesimlerine dağıtımının yapılabileceği Yurtdışı Lojistik Merkezlerin kurulması desteklenecektir

Eylül 2022

Ekonomik ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılması ve mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi için ilgili ülkelerle müzakeresi sürdürülen Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları cari dengenin sürdürülebilirliği gözetilerek tamamlanacaktır

Aralık 2021

Brexit sonrasında Birleşik Krallıkla ticari ve ekonomik ilişkilere yeni bir dinamizm ve boyut kazandırmak amacıyla yeni bir Tercihli Ticaret Sistemi oluşturulacaktır.

Aralık 2022

Afrika Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini teminen iş ve ticaret forumları düzenlenecektir

Ekim 2023

İhracatçı firmaların ihtiyaç duydukları tüm bilgilere tek elden erişimlerini sağlamak, firmalara özel, kişiselleştirilmiş pazar ve ürün önerileri sunmak amacıyla hizmete açılan Kolay İhracat Platformu güçlendirilecek, kullanımı yaygınlaştırılarak mevcut ve potansiyel ihracatçılara etkin bir pazara giriş rehberliği kaynağı oluşturulacaktır

Aralık 2021

İhracata ilişkin tecrübelerin paylaşılacağı ulusal bir iş ağı kurularak; İhracatçı Startup Online Network Programı, Türkiye Kadın Girişimci Online Network Programı ve Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu aracılığıyla kadın ve genç girişimciler ihracata yönlendirilecektir.

Aralık 2023

Ülkemizde ve yurt dışında helal belgelendirme faaliyeti yürüten kuruluşların akreditasyonu gerçekleştirilecek ve kamu nezdinde izlenebilir bir sistem kurulacaktır

Aralık 2023

Programın tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net