ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ HK.(GENELGE 2014/10)Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri hakkında yayımlanan 2014/10 sayılı genelge ektedir.Genelgede ilgide kayıtlı 2009/80 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Söz konusu genelgeye göre ,

 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında ithalat denetiminden sorumlu kurum tarafından yapılan denetim sonucunda ithali uygun görülen eşyaya ilişkin düzenlenecek belgeler, aksi belirtilmedikçe veya gümrük beyannamesinin tescil işlemi itibariyle belgenin geçerlilik süresi sona ermedikçe gümrük idarelerince kabul edilerek gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Birden fazla Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine konu eşyaya ilişkin ithalat denetimlerinde ilgili kurumların uygunluk değerlendirme sonuçlarının her Tebliğ itibariyle ayrı ayrı aranması gerekmektedir.

 

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller” başlıklı Beşinci Kısmı kapsamında yapılan ithalatta yine aynı Kararın 112 nci maddesinin “Bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.” hükmü uyarınca eşya Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı çerçevesinde denetime tabi olmayacağından uygunluk yazısı, referans numarası ve benzeri belgeler aranmaksızın eşyanın ithaline izin verilmesi gerekmektedir..