Üniversitenin mal ve hizmet ithalatının KDV ve Damga Vergisinden muaf olup olmadığıT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

39044742-KDV.17-783

28/05/2013

Konu

:

Üniversitenin mal ve hizmet ithalatının KDV ve Damga Vergisinden muaf olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversitenizin yurt dışından aldığı makina ve malzemelere ilişkin olarak yapılacak ödemelerin damga vergisinden ve KDV den istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılamayacağı hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, “Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, Üniversiteniz tarafından yurt dışından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin (avans dahil) ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisine tabi bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin (c) fıkrasında, “Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim, öğretim ve araştırma amacı ile yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydı ile ithal edilen makina, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurtdışından gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Üniversiteniz tarafından yurt dışından satın alınan makine ve teçhizatların,

  • Yurt içinde bulunmaması veya üretiminin yapılmaması,
  • Eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla getirilmesi,
  • Bunların ithalatının aracı veya temsilci vasıtasıyla gerçekleştirilmeksizin doğrudan Üniversite tarafından yapılması,

kaydıyla, ithal edilen makine ve teçhizat bedelinin yurt dışındaki firmaya ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıda 2547 sayılı Kanunun 56/c maddesi çerçevesinde istisna uygulanması mümkün bulunmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

KDV Kanununun 1 inci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalinin vergiye tabi olduğu hükme bağlanmış maddenin devamında ise “İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan aynı Kanunun;

-16/1-a maddesi ile bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal hizmetlerin ithali,

– 17/2-b maddesi ile de Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları

KDV den istisna edilmiştir.

Buna göre,  Üniversitenize yurtiçinde yapılacak bedelsiz teslimler KDV den istisna olduğundan bir malın Üniversiteniz tarafından bedelsiz olarak ithali, KDV Kanununun 16/1-a ve 17/2-b maddelerine göre KDV den istisna tutulacaktır.

Ancak,  Üniversitenize bedeli mukabilinde yapılacak her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile üniversitenizin bedeli mukabilinde yapmış olduğu mal ve hizmet ithalatı KDV Kanununun 1 inci maddesi gereğince, ait oldukları oranda KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.