TSE’de ATR belgeli ürünlere direk TAREKS no verilmesi ve CE’de AB menşeli olmayan ürünlere direk TAREKS no verilmesi uygulamalarına bugün başlandı!Bildiğiniz üzere, TSE(2013/1) ve CE(2013/9) tebliğlerimizde; 01.07.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek önemli maddeler vardı.

Aşağıda ilgili maddeleri bulabilirsiniz.

 

Buna göre bugün itibariyle;

1)      TSE süreci için, ithal edilecek ürünün AB’de serbest dolaşıma girmiş A.TR belgeli bir ürün olması ve A.TR’li olduğunun TAREKS’te beyan etmeniz halinde, TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulabilecektir.

2)      Yine TSE ile ilgili olarak aşağıda, ilgili madde de(2013-1/9-4) belirtilen hallerde, uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, TÜRKAK’tan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye’de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi yeterli olacaktır.

3)      CE süreci içinse; ithal edilecek Avrupa Birliği ülkeleri menşeli olmayan ürünün A.TR belgeli olduğunu TAREKS’te beyan etmemiz halinde, TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulabilecektir.

 Bilgilerinize,

 

 

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)

Ekonomi Bakanlığından:30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı 2. Mükerrer R.G.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) Muafiyetler ve istisnalar aşağıda belirtilmiştir.

a) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine getirmek üzere, ithal edilecek ürünün AB’de serbest dolaşıma girmiş A.TR belgeli bir ürün olması ve A.TR’li olduğunun kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilmesi halinde ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

b) Ancak, Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.

Fiili denetim

MADDE 9

(4) Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, TÜRKAK’tan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye’de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi yeterlidir.

a) Testlerin yurt içinde yapılamaması,

b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,

c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,

ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi,

d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi.

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin;

    b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası 1/7/2013 tarihinde,

 

 

 

 

 

“CE” İŞARETİ TAŞIYAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)

Ekonomi Bakanlığından:30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı 2. Mükerrer R.G.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKSte beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Tebliğin;

                             b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası Avrupa Birliği ülkeleri menşeli olmayan ürünler için 1/7/2013 tarihinde,

 

Saygılarımla,

Kemal AKOSMAN

Denetleme ve Mevzuat Bankası Yöneticisi