Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamlara Aktarılması – KKDF Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamlara Aktarılması – KKDF Hakkında

Duyuru Özeti:

KKDF’ye tabi olmayan "peşin", "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekillerine göre yapılan ithalat transferlerine ilişkin belgeler bugüne kadar beyanname ekinde ibraz edilerek işlem yapılmaktaydı. “Peşin Transfer”e ilişkin düzenlenen Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarımı ve kullanımına ilişkin bankalar, yükümlüler ve gümrük idarelerinin takip etmesi gereken işlemlere ilişkin esaslar Gümrükler Genel Müdürülüğü’nün 2017/20 sayılı Genelgesi ile belirlenmiştir. 
Yapılan düzenleme ile kağıt belge kullanımına ilişkin zorunluluk ortadan kaldırılmış ve sürecin etkinliği arttırılmıştır. Düzenlemede detaylı bir çok husus yer almakla birlikte önemli görülen başıklarına özetle aşağıda yer verilmektedir. 

 Bankalar tarafından peşin bir ithalat transferi yapılmasını müteakip yükümlüden temin edilen bilgiler doğrultusunda ve yapılan işlemin niteliğine uygun olarak web servisler veya veri giriş ekranı (ara yüz) üzerinden transfere ilişkin bilgiler Bakanlık sistemine aktarılır.
 
 Bakanlık sistemi tarafından her bir Transfer Bildirim Formu için 23 haneli ayrı bir referans numarası (Bakanlık tarafından her belgenin tekliğini sağlamak amacıyla üretilen Belge ID’dir.) üretilir. Söz konusu Belge ID, Banka tarafından yükümlüye verilir.
 
 Belge ID numarasının gümrük beyannamesinin ilgili bölümünde beyanı zorunludur.
 
 Transfer Bildirim Formunda yer alan bilgilerde “İhracatçı Firma Unvanı” ve/veya “Transfer Yapılan Firma Unvanı” nın birden fazla olması durumunda her bir ihracatçı firma/transfer yapılan firma için ayrı Transfer Bildirim Formu düzenlenir.
 
 Bir Belge ID, transfer tutarını geçmemek kaydıyla birden fazla beyannamede kullanılabilir. Aynı gümrük beyannamesinde birden fazla Belge ID de kullanılabilir.
 
 Gerek web servisler gerek veri giriş ekranı aracılığıyla Belge ID üretilmiş olması halinde kâğıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmez ve gümrük idarelerince beyanname ekinde kağıt belge aranmaz.