Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılıması HkGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SERBEST BÖLGELERDE SAĞLIK SERTİFİKALARININ DÜZENLENMESİNE
DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/38)’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/30)
MADDE 1 – 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2002/38) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.