Serbest Bölgede faaliyet gösteren şirketin almış olduğu makine ve teçhizat desteğinin kurumlar vergisi istisnasından faydalanıp faydalanmayacağıT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

14/05/2013

Sayı : 49327596-125[KVK.2012.ÖZ.39]-115

Konu: Serbest Bölgede faaliyet gösteren şirketin almış olduğu makine ve teçhizat desteğinin kurumlar vergisi istisnasından faydalanıp faydalanmayacağı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı olup … Serbest Bölgesinde tıbbi medikal ürünlerin üretimi faaliyetinde bulunduğunuz, yeni teknolojiye sahip bir ambalajlama makinesinin finansmanının karşılanması için … Kalkınma Ajansından, “Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında hibe aldığınız, hibe tutarının 2011 yılında onaylanıp gecikmeli olarak 2012 yılında hesaplarınıza geçtiği, bu makinenin bedelinin ilgili satıcı firmaya ödenmesine karşın paranın ajanstan gecikmeli olarak ve % 50’sinin ödenmesi sebebiyle ambalajlama üretimine gecikmeli olarak geçmek zorunda kaldığınız belirtilerek, söz konusu makine ve teçhizat desteğinin kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

 

Aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde de serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

Ancak,

– Üretim dışı faaliyetlerde,

– Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,

– Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,

– Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından

elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3. Serbest bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnası”başlıklı bölümünde söz konusu kurumlar vergisi istisnasının uygulanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup “5.12.3.3. İstisna kazanç tutarının tespiti” başlıklı bölümünde;

“…

Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde olduğu gibi serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflere, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından Ar-Ge projelerine ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Öte yandan, 4691 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesinin birinci fırkasının (c) bendinde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar olarak tanımlanmıştır.

 

Ana faaliyet konusu tıbbi medical ürünlerin üretimi olan şirketinizin bu ürünlerin paketlenmesi ve ambalajlanması amacıyla yapmış olduğu makine alımının ar-ge projesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, … Serbest Bölgesinde üretim faaliyetinde bulunan şirketinize … Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan makine alımına ilişkin destek, üretim faaliyeti dışında elde edilen bir kazanç niteliği taşıdığından, serbest bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmeyecek olup söz konusu hibe tutarının ilgili dönemin kurum kazancına dahil edilmesi gerektiği tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.