“Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütüne Katılımı Konferansı” Hk.“Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütüne Katılımı Konferansı” Hk.Sayın Üyemiz,
İlgi : TOBB’un 27.05.2013 tarih ve 0411/12331  sayılı yazısı
 
İlgi yazı ile,
            1. Küresel ticaret ve ekonomik faaliyetlerde öncü rolü bulunan ülkelerden birisi olan Rusya Federasyonu’nun (RF), 19 yıl süren müzakerelerin ardından, iç mevzuatını uyumlu hale getirmek suretiyle, Eylül 2012 tarihinden itibaren Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılmasının, Türkiye’nin bu ülke ile olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri bakımından yeni bir dönem oluşturmakta olduğu,
            2. Rusya Federasyonu’nun  650 milyar Dolar tutarında bir dış ticaret hacmine sahip olarak günümüzde BRICS (Brezilya, RF, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) olarak adlandırılan “yüksek ekonomiler”arasında yer alan RF’nin küresel enerji ticaretindeki önemli ülkeler arasında yer aldığı,
            3. DTÖ’ye üyeliğinin, RF’nin bu konumunu daha da güçlendirmesi veuluslararası ticarette “kural koyma” sürecine de etkin olarak katılmasının beklendiği ve DTÖ üyeliği RF bakımından dış ticaret alanında yeni bir yasal çerçeve oluşmasına yol açtığı,
            4. Bu itibarla, TOBB tarafından 11 Haziran 2013 tarihinde,İstanbul‘da, Grand Cevahir Otel‘de, Türk ve Rus iş çevreleri arasında daha yakın ve kurallara dayalı sürdürülebilir bir iş ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla, RF’nin DTÖ üyeliğinin ve etkilerinin yanında, izlenecek stratejilerin de ele alınacağı, yaklaşık 300 kişilik uluslararası bir konferans düzenleneceği,
            5. Konferansa, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati YAZICI, Moskova Büyükelçimiz Sayın Aydın SEZGİN, Rusya’nın DTÖ’ye Katılım Başmüzakerecisi Sayın Maxim MEDVEDKOV ile müzakere sürecinin her aşamasında görev alan ve mevcut mevzuatın şekillenmesini sağlayan DTÖ yetkilileri, bu konuyu izleyen saygın düşünce kuruluşlarının en üst düzey yetkilileri ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımlarının beklendiği,
            6. Konferans öncesinde, TEPAV tarafından, RF’nin DTÖ’ye tam üye olarak kabulü sonucunda RF’nin kendi mevzuatı olarak kabul ettiği ve meclislerinde oylamaya sunarak onaylattığı 750 sayfalık hukuki yükümlülüğünü özetleyen “RF’nin DTÖ’ye Katılımının Türk-Rus Ticaretine Olası Etkileri”konulu bir rapor hazırlandığı,
            7. Söz konusu Konferansa katılım formuna ve belirtilen raporawww.tobb.org.tr sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları /Yurt İçi Etkinlikler” bölümünden ulaşılabileceği, ayrıca  sponsorluk imkanında mevcut olduğu,
            8. Sponsorluk tekliflerinin ve katılım formlarının 7 Haziran 2013  tarihine kadar rusya@tobb.org.tr ve  0312 218 22 09 numaralı faksa gönderilmesi gerektiği,
bildirilmekte olup bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                         Saygılarımızla,

 Murat TUNCER
 Genel Sekreter


GEREĞİ :                                                       BİLGİ:                                              
– Tüm Üyeler (web)                                          – Y.K. Başkan ve Üyeleri
– Türk Armatörler Birliği                                           
– S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                  
– Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                         
– GİSBİR                                                                   
– GESAD
– Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
– İMEAK DTO Şubeleri