Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/28 Sayılı Genelgesi (Sınır ticareti belgesi ve Ticaret ve Sanayi Odalarınca düzenlenen ithalat uygunlT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı

27.04.2016/15589596
GENELGE
(2016/28)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, 2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar kapsamında verilen 0931 Kodlu TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 Kodlu TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat)’ne ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak illerinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları’na (Sekreterya) iletilmesi ve yapılacak değerlendirme neticesinde 2016/8478 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar kapsamında yine Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak illerindeki Valiliklerce tanzim olunan sınır ticareti belgesi ve Ticaret ve Sanayi Odalarınca düzenlenen ithalat uygunluk belgelerinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Düzenlenecek olan 0931 Kodlu TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 Kodlu TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat) verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 0931 Kodlu TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 Kodlu TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat) başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. 0931 Kodlu TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 Kodlu TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat) başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular, 2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, 0931 Kodlu TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 Kodlu TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat) başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0931 TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat) kodlu e-belgeler ile bu belgelere ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar