Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/26 Sayılı Genelgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen atık ve katı yakıt ithalat belgelerinin 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05

Konu : Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

27.04.2016/15622509

GENELGE

(2016/26)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği(2016/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Atık İthalatı Uygunluk Yazısı”, “Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı”, “Atık İthalatı Uygunsuzluk Yazısı” ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği(2016/7 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) “Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı”, “Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı”, “Katı Yakıt İthalatı Uygunsuzluk Yazısı” belgelerine ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde verilecek bu belgelerin 28.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek “Atık İthalatı Uygunluk Yazısı”, “Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı”, “Atık İthalatı Uygunsuzluk Yazısı”, “Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı”, “Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı” ve “Katı Yakıt İthalatı Uygunsuzluk Yazısı” belgelerine ilişkin başvuru, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

1- Söz konusu belgelerin başvurusu yükümlüsü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca incelenmek üzere kabul edilir.

 

4- Kabul edilen başvuruların uygun bulunması halinde, başvurular Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanır ve sistem tarafından 0945(TPS- Atık İthalatı Uygunluk Yazısı), 0946(TPS- Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı), 0947(TPS- Atık İthalatı Uygunsuzluk Yazısı), 0948(TPS- Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı), 0949(TPSKatı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı) ve 0950(TPS- Katı Yakıt İthalatı Uygunsuzluk Yazısı) kodlu belgelere ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz