Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/3)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI CİHAZLARIN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/3)

İthalat işlemleri

MADDE 1  (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

 

 

2612.10.10.00.00

İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri vepeşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları

 

 

2612.20.10.00.00

Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan uranotorianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri

 

 

28.44 

Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar

 

 

2845.10.00.00.00

Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)

 

 

2845.90.10.00.11

Dötere organik bileşikler

 

 

2845.90.10.00.19

Diğerleri

 

 

7806.00.10.00.00

Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar

 

 

84.01

Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar

 

 

8606.91.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

 

8609.00.10.00.00

Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler

 

 

8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

 

8704.22.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

 

8704.23.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

 

8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 


8704.32.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

8709.11.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

 

8709.19.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

 

8716.39.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

 

9022.21.00.00.00

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

 

 

9022.29.00.00.00

Diğer amaçlarla kullanılanlar

 

 

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazlarıİthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/3)  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.