Pazara Giriş Engelleri Bildirim Duyurusu Hk.Pazara Giriş Engelleri Bildirim Duyurusu Hk.

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 11.07.2013 tarihli yazısıyla; 

  •    637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevlen Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12 nci maddesi uyarınca; hizmet ihracatımıza karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve diğer ticaret engellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak, söz konusu engellerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmaları koordine etmek ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatımızın arttırılmasına yönelik devlet yardımları mevzuatının hazırlanması ve uygulamasının, Bakanlıkları görev ve yetkileri arasında yer aldığı,

 

  •    Ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin ve hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünün arttırılması amacıyla yürürlüğe konulan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in uygulanmasının yanı sıra anılan Tebliğ kapsamında yer alan sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş sürecinde karşılaştıkları engellerin tespitine yönelik olarak bir çalışma başlatıldığı,

  •    Anılan çalışma kapsamında, bir örneği ekte sunulan “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinde Pazara Giriş Engelleri Bildirim Formu” geliştirilmiş olup söz konusu Forma, Bakanlık resmi internet sitesinin (www.ekonomi.gov.tr) “Mevzuat/Destek Programları Mevzuatı/2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” sekmesinden de ulaşılabileceği,

  •    Bahsi geçen engeller hususunda üyelerimiz nezdinde farkındalık yaratılarak Bakanlıklarına sürekli bilgi akışının sağlanması, hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünü zayıflatan söz konusu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik sistemli çalışmalar yürütülmesi bakımından büyük önem arz ettiği

ifade edilmektedir, bu çerçevede;

Bilgilerini ve başta ABD, AB, Ukrayna, Rusya, Mısır, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Katar, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Meksika olmak üzere, üyelerimizin hizmet ihracatı sürecinde karşılaştıkları engellere ilişkin olarak iletilmesinde fayda görülen hususların ekte iletilen bilgi formunun doldurularak en geç 18/07/2013 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine yazılı ortamda, ayrıca “erkolf.ekonomi.gov.tr” adresine elektronik ortamda iletilmesi; bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde karşılaşılan engellerin, anılan Form aracılığıyla Bakanlıklarına ivedilikle bildirilmesine yönelik olarak üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

 

Bilgileriniz saygıyla rica olunur.


Pazara_Giriş_Engelleri_Bildirim_Formu