Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve DenetimiOYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 20132014/10)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,; ek-1de belirtilen ürünlerin, ithalatta 17/5/200231/10/2013 tarihli ve 2475828807 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 13/10/200528/1/2013 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/94542013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticaretteile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine istinaden düzenlenmiştirdayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

e) Kapsam dışı: GTİP olarak ek-1de belirtilmekle birlikte, Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik kapsamına girmeyen ürünü,

f) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibarıyla o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,

gf) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun olmama ihtimalini,

ğg) Risk analizi: Ek-1de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKSte firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

h) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 (1) Oyuncakların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKSte tanımlanması ve firma adına TAREKSte işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadeceek-3te belirtilen Grup BaşkanlığıBaşkanlıkları nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci veya ikinci fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 (1) A.TR belgeli, şahsi eşya, numune veya kapsam dışı olduğu kullanıcı tarafından TAREKSte beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKSe yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair ek-4te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKSe yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

MADDE 78 (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilecekyönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 89 (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ek-2de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKSe yüklenir. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından TAREKSe süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKSe yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKSte ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 910 (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi TebliğininTebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 1011 (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alananumaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 222013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 1112 (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/20112001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

İdari Yaptırımlar

MADDE 1213 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı ; Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/200727/10/1999 tarihli ve 56074458 sayılı Kaçakçılıkla MücadeleGümrük Kanunu, 2005/94542013/4284 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 1314 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazetenin üçüncü mükerrerinde yayımlanan Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/10) uygun şekilde yürüterek sonuçlandırmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 1415   (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 20122013/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Oyuncakların İthalat Denetimi TebliğineTebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği: 20122013/10)ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 1516 (1) Bu Tebliğ 1/1/20132014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 1617 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek-1
 
OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA
İTHALATTA DENETIME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ
 
GTİP
MADDE İSMİ
3213.90.00.00.00
Diğerleri (yalnız parmak boyalar)
3407.00.00.90.12
Model yapmaya mahsus patlar (yalnız çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar)
3924.90.00.00.19
Diğerleri (yalnız diş kaşıyıcıları)
8505.11.00.00.00
 Metalden olanlar (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8505.19.10.00.00
Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8505.19.90.00.00
Diğerleri (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8712.00.30.00.00
Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
8712.00.70.00.11
Bilyalı rulmanı olmayanlar (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
8712.00.70.00.19
Diğerleri (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
9503.00.10.11.00
Oyuncak bebekler için arabalar
9503.00.10.12.00
Üç tekerlekli bisikletler
9503.00.10.19.00
Diğerleri
9503.00.21.00.00
Oyuncak bebekler
9503.00.29.00.00
Aksam, parça ve aksesuarlar
9503.00.30.00.00
Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil); birleştirilecek türden küçültülmüş modeller
9503.00.35.00.00
Plastik maddelerden olanlar
9503.00.39.00.00
Diğer maddelerden olanlar
9503.00.41.00.00
İçleri doldurulmuş olanlar
9503.00.49.00.00
Diğerleri
9503.00.55.00.00
Oyuncak müzik alet ve cihazları
9503.00.61.00.00
Ahşap olanlar
9503.00.69.00.00
Diğerleri
9503.00.70.00.00
Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar)
9503.00.75.00.00
Plastik maddelerden olanlar
9503.00.79.00.00
Diğer maddelerden olanlar
9503.00.81.00.00
Oyuncak silahlar
9503.00.85.00.00
Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller
9503.00.95.00.00
Plastik maddelerden olanlar
9503.00.99.00.00
Diğerleri
9504.90.10.00.00
Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip olanlar)
9504.90.80.00.00
Diğerleri
9506.70.30.00.00
Tekerlekli patenler
 
 
 
Ek-2
 
FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
 
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)
 
        Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
        Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
        Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi)
 
2. Fatura veya proforma fatura (*)
 
3. a) Uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olarak üretilen oyuncaklar için; oyuncağın takip edilen standartlara uygunluğunu gösteren, akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları
 
    b) Uyumlaştırılmış ulusal standartların tamamına veya bir kısmına uygun olmayan oyuncaklar için; onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen AT Tip İnceleme Belgesinin aslı veya bu belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış kopyası
 
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20/03/201126/12/2008 tarihli ve 2788027092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları ile bunların kısıtlanma şartlarının sayıldığı eki (EK-1) kapsamında, “Azorenklendiriciler, Azoboyalar (sadece tekstil ya da deri oyuncaklar ve tekstil ve deri kumaş içeren oyuncaklar için) ile fitalatlara (sadece PVC oyuncaklar için)” ilişkin hükümlere uygun olduğunu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları
 
 
* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.


Ek-3
 
ÜRÜN DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIKLARI
VE GÖREV ALANLARINDAKİ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
 
 
Ekonomi Bakanlığı
Bölge Müdürlükleri
 
Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları
 
 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
 
Gümrük Müdürlükleri
 
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara
Tel: 0312 431 66 40, 0312 431 66 41
Faks: 0312 430 61 09
Ankara
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Aksaray
Ankara
Ankara
Esenboğa
Karaman
Kayseri
Kırıkkale O.A.R.
Konya
Ürgüp
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Bartın
Karadeniz Ereğli
Karabük
Zonguldak
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Çorum
Ordu
Samsun
Ünye
Marmara Bölge Müdürlüğü
Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21
Faks: 0212 454 08 22
İstanbul
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
A.H.L. Kargo
A.H.L. Serbest Bölge
A.H.L. Yolcu Salonu
Ambarlı
Beylikdüzü Akaryakıt
Erenköy
Halkalı
Haydarpaşa
İstanbul Deri Serbest Bölge
İstanbul Posta
Karaköy Yolcu Salonu
Pendik
Sabiha Gökçen Havalimanı
Trakya Serbest Bölge
Zeytinburnu
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Derince
Dilovası
Gebze
İzmit
Körfez Petrokimya
Sakarya
Bursa
Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Bozcaada
Çanakkale
Çerkezköy
Gökçeada
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ayvalık
Bandırma
Bursa
Eskişehir
Gemlik
Mudanya
Yalova
Edirne
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Dereköy
Hamzabeyli
İpsala
Kapıkule Gar
Kapıkule Tır
Kapıkule Yolcu Salonu
Pazarkule
Uzunköprü
Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Avrupa Serbest Bölge
Çorlu Havalimanı
Tekirdağ
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7 Basmane/İzmir
Tel: 0232 483 40 26
Faks: 0232 483 77 24
 
İzmir
 
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Adnan Menderes
Afyon
Alaşehir
Aliağa
Aydın
Çeşme
Denizli
Dikili
Ege Serbest Bölge
Foça
İzmir
İzmir Serbest Bölge
İzmir Tır
İzmir Yolcu Salonu
Kuşadası
Manisa
Uşak
Antalya
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Alanya
Antalya
Antalya Havalimanı
Antalya Serbest Bölge
Bodrum
Dalaman Havalimanı
Datça
Fethiye
Finike
Isparta
Kaş
Marmaris
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Camişerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Buğdaycı Apt., Kat:6, No:27/32, Mersin
Tel: 0324 237 62 31, 0324 239 07 37
Faks: 0324 237 19 59
Mersin
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Adana
Botaş
İncirlik
Mersin
Mersin Akaryakıt
Mersin Serbest Bölge
Mersin Yolcu Salonu
Taşucu
Yumurtalık Serbest Bölge
 
Antakya
 
Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Antakya
Cilvegözü
İsdemir
İskenderun
Yayladağı
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Yeni Valilik Binası, Kat:5, No:533, Gaziantep
Tel: 0342 230 78 52, 0342 230 78 53
Faks: 0342 221 21 44
Gaziantep
 
Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Kahramanmaraş
Malatya
Sivas
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Akçakale
Ceylanpınar
Çobanbey
Gaziantep
İslahiye
Karkamış
Mürşitpınar
Öncüpınar
Şanlıurfa
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Şanlıurfa
İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ali Rıza Efendi
Batman
Diyarbakır
Habur
İpekyolu
Mardin
Nusaybin
Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Esendere
Kapıköy
Van
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Adres: Hükümet Konağı, Üst Zemin Kat, C Blok, Trabzon
Tel: 0462 230 19 82
Faks: 0462 229 73 09
Trabzon
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Giresun
Hopa
Rize
Sarp
Trabzon
Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Aktaş
Akyaka
Borualan
Dilucu
Doğu Beyazıt
Erzurum
Gürbulak
Türkgözü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-4
 
TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
 
EKONOMİ BAKANLIĞINA
 
Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 20132014/10) uyarınca, ithal etmek istediğimiz … GTİP’li ve … isimli, … numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
 
 
 
 
 

 

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
Tarih

 

 
 
 
 
 
 
 


İthalatçının açık unvanı ve adresi
:
İlgili gümrük idaresi
:
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı
:
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı
:
İthalatçının vergi sicil numarası
:
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası
:
İthal konusu ürünün CIF değeri
:
 
 
 
 

–>