KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK(R.G. 12.03.2013-28585)TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)ndan:

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİÜRÜNLERİNİÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİTEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasıve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynımaddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

c) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

g) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

MADDE 3  Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, Bakanlığaibaresi Kuruma şeklinde, Bakanlıkça ibaresi Kurumca şeklinde, Bakanlık ibaresi Kurum şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi Halk Sağlığı Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5  Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.