Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK

BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/9)

Kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ; ek-1/A, ek-1/B ve ek-2deki listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlıİthalat Genel Müdürlüğünü,

c) G.T.İ.P: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ifade eder.

İzin belgesi alınmayacak eşya

MADDE 3  (1) Ek-1/Ada yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 4  (1) Ek-1/Bde yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ek-1/A veya ek-2de yer alan eşya, ek-1/Bde yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olup, söz konusu ürünler için ayrıca 5 inci madde kapsamında Genel Müdürlük izni aranmaz.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 5  (1) Ek-2de yer alan listede G.T.İ.Pleri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlükten alınan İzin Belgesi aranır. İzin Belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ek-2de yer alan listede G.T.İ.Pleri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanları 3 üncü madde hükmüne tabidir.

(3) Ek-2de yer alan listede G.T.İ.Pleri  verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, bir beyannamede yer alan 12li G.T.İ.Pler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın 3 üncü madde hükmüne tabidir.

Diğer mevzuat

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazılarıÜrün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

İzin belgesi başvuruları

MADDE 7  (1) Ek-2de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu usulüne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazıcıdan alınan bir çıktısını imzalı ve kaşeli olarak Genel Müdürlüğe göndererek İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar. http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen ilgili belgelerle birlikte ek 3te yer alan Beyan ve Taahhütnamenin başvuru formunun ekinde yer alması zorunludur. Genel Müdürlükhttp://ith7.ekonomi.gov.tr adresinde ilan edilen belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

(2) Başvuru formu, usulüne uygun olarak doldurulduğunda form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir. Üzerinde geçerli bir başvuru kayıt numarası olmayan form ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Bakanlık veri tabanında yer alan bilgiler ile Genel Müdürlüğe sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 8  (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göönüne alınır.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 9  (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin ve ithal eşya ile ilgili inceleme ve denetimleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep sonuçlandırılmaz. Başvuruda yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

İzin belgesinin süresi

MADDE 10  (1) 5 inci madde çerçevesinde verilen İzin Belgesi 6 (altı) ay geçerlidir. İzin Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla, işbu izin belgesi süresi 3 (üç) aya kadar uzatılabilir.

(2) İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

MADDE 11  (1) İzin Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun Eşyanın Gümrük Kıymetine ve diğer hususlara (G.T.İ.P. tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun Eşyanın Gümrük Kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Tareks

MADDE 12  (1) Bu Tebliğin ek-1/A ve ek-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri ek-2de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden yapılır.

(2) Yukarıda belirtilen eşyayı kullanılmış olarak ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılıResmî Gazetede yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)çerçevesinde TAREKSte tanımlanması ve firma adına TAREKSte işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmişolması gerekir.  TAREKS üzerinden CIF birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının CIF birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrolleri yerine geçmez.

(3) Bu eşyanın ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44nolu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kullanılmışveya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/9) ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14  (1) Bu Tebliğin 12 nci maddesi 1/5/2014 tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek-IA

Ek-IB

Ek-II

Ek-III