KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında verilen istisna belgesinin başka bir firmaya devredilip devredilemeyeceği.T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

31/05/2013

 

Sayı   : 39044742-KDV.13-793

Konu: KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında verilen istisna belgesinin başka bir firmaya devredilip devredilemeyeceği.

 İlgide kayıtlı özelge talep formu eki dilekçede, KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında ……… Liman İşl. A.Ş.’ye verilen istisna belgesinin yeni kurduğunuz firma tarafından aynı yatırım için kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılamaması halinde istisna belgesi için başvurunun gerekli olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 3065 sayılı KDV Kanununun 13/e maddesi ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 Söz konusu istisna uygulanmasının usul ve esasları 93 ve 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir.

 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “1.3.Limanlar ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna” başlıklı bölümünde;

 “…

 5228 sayılı Kanunla getirilen istisna hükmü uyarınca, liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya başkasına yaptıran mükellefler, bu düzenleme kapsamında işlemlerinin olduğundan bahisle bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak Ek:3’te yer alan belgeyi alacaklardır.

İstisnadan sadece katma değer vergisi mükellefleri yararlanabileceğinden vergi daireleri katma değer vergisi mükellefi olmayan kişi ve kuruluşlar adına istisna belgesi düzenlemeyeceklerdir. Bu belge mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi müdürü tarafından imzalanıp, mühürlenecektir. İstisna kapsamındaki işlemin belgede öngörülen tarihe kadar bitirilememesi halinde mükellef süre uzatımına ilişkin belgelerle birlikte müracaat edecek ve vergi dairesince kendisine yeni bir belge verilecektir.

 Bu istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerinde kullanılması gerekmektedir.

 …” açıklamalarına yer verilmiştir.

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “3.1. İstisnanın Muhatabı” bölümünde;

 “Tek safhada uygulanacak olan istisnadan, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları şartıyla, inşa, yenilenme ve genişletme işlerini dışarıdan mal ve hizmet satın almak suretiyle kendi imkânları ile bizzat yapan veya kısmen veya tamamen yüklenicilere yaptıran kurum, kuruluş ve işletmeler faydalanabilecektir. İstisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile uygulanacak asgari limit 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

 Mükellef işi bizzat yapıyorsa bu işle ilgili mal ve hizmet alışlarında, sözü edilen Genel Tebliğdeki kapsam ve asgari limitle ilgili düzenlemeler göz önünde tutulmak şartıyla katma değer vergisi uygulanmayacak, bu mal ve hizmetleri temin edenlerin alışları ise vergiye tabi olacaktır.

 Mükellef işi yüklenicilere yaptırıyorsa yüklenicilerin düzenleyecekleri faturalarda da katma değer vergisi hesaplanmayacak, ancak yüklenicilerin bu işle ilgili mal ve hizmet alışlarında genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisi uygulanacaktır.

 …” şeklinde açıklanmış olup,

 Aynı Tebliğin, “3.2.Yap-İşlet-Devret Modelinde İstisna Uygulaması” bölümünde de; söz konusu işlerin bu yerlerde kısmen ya da tamamen sağlanacak işletme hakkı karşılığında üstlenilmesinin mümkün bulunduğu, bu durumda sözü edilen istisnanın, işletme hakkını devralan ve bunun karşılığında inşa, yenilenme ve genişletme işini üstlenen mükellefin alışlarında uygulanacağı, istisna belgesinin de sadece işletme hakkını yap-işlet-devret modeli çerçevesinde devralan firmaya verileceği” açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamındaki istisnadan, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları şartıyla, limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran kurum, kuruluş ve işletmeler ile işletme hakkını yap-işlet-devret modeli çerçevesinde devralan firmalar faydalanabileceklerdir.

 Dolayısıyla, firmanızın liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya başkasına yaptıran mükelleflerden olması ve Kanunun 13/e maddesinde yer alan düzenleme kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak bağlı bulunduğunuz vergi dairesi tarafından adınıza istisna belgesi düzenlenmesi halinde, söz konusu belge çerçevesinde istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak, aynı yatırım için kullanılacak olsa dahi başka bir firma adına düzenlenen istisna belgesine istinaden firmanızın istisnadan faydalanması mümkün değildir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.