KAYITLI ELEKTRONIK POSTA, E-TEBLIGAT HAKKINDA DUYURU

 KAYITLI ELEKTRONIK POSTA, E-TEBLIGAT HAKKINDA DUYURU 

Sayın Üyemiz;

T.C. PTT Genel Müdürlüğü İzmir PTT Başmüdürlüğü’nden alınan 25.04.2013 tarihli ve 820-2693 sayılı yazıda;

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS) aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik iletilerin gönderimine, teslimatına ve kullanımına ilişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın gelişmiş şeklidir. Bu hizmet kapsamında Kurumumuz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca 10.09.2012 tarihi itibari ile KEPHS olarak yetkilendirilmiştir. KEP hizmeti kapsamında yapılabilecek işlemler Türk Ticaret Kanununda sayılmıştır.

14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 18. Maddesinde (3) ‘’Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.’’ Aynı kanunun 1525. maddesinde (1)’’ Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ,ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.’’ hükümleri ile KEP hizmetinin çerçevesi belirlenmiştir.

19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı resmi gazetede yayınlanan e-Tebligat Yönetmeliği ile Kurumumuz e-Tebligat gönderimi hususunda da yetkilendirilmiş olup söz konusu yönetmenliğin 7. Maddesinde (1) “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. “Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.” denilerek bu hizmetten yararlanma sermaye şirketleri için zorunlu hale gelmiştir.

Bu doğrultuda tarafsız yasal koruma, teslim etme ve okuma garantisi, kağıt arşiv kazancı, zaman kazancı, maliyet kazancı ve kullanım kolaylığı gibi birçok avantajı bulunan KEP ve e-tebligat hizmetlerine başvuru, ücret tarifesi ve başvuru aşamaları gibi ayrıntılı bilgiler ile ilgili talep etmeniz halinde sizlere sunum yapılacaktır.

Bu doğrultuda; söz konusu hizmet bilgilerinin iletilmesi amacıyla isim ve iletişim bilgilerinin [email protected] adresine gönderilmesini, arz ederiz.

Ek: XI.- Elektronik Posta Hizmeti Ücretleri