Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı HazırlıklarıKonu

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Hazırlıkları

Tarih

05 Haziran 2013 Çarşamba


 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; 

“Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı’nın (2011-2013)” 21.12.2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girdiği ve www.gib.gov.tr ile www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr internet sitelerinde yayımlanmış bulunduğu; 
Söz konusu Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Eylem Planı uygulama sürecinin izlenmesinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yerine getirilmekte olduğu, her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluşun eylem gerçekleşmelerini anılan Başkanlığın üçer aylık dönemler itibariyle raporlamakta olduğu ve Eylem Planının gelişmeleri izleme ve değerlendirme kurullarında ele alındığı; 

Gönüllü uyumun artırılması, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yaptırımların caydırıcılığının artırılması, veri tabanı paylaşımı ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçları çerçevesinde hazırlanan Eylem Planının, 14 kamu kurum ve kuruluşu ile koordinasyon içinde yürütüldüğü ve eylem gerçekleşmelerinin kamuoyu ile paylaşıldığı; 

Konuyla ilgili olarak, anılan Başkanlıktan alınan yazıya atfen, haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilmesi bakımından büyük önem taşıyan kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkin, sürekli ve kararlı bir çerçevede yürütülmesi için söz konusu Eylem Planının 2014-2016 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesinin düşünüldüğü ve bu çerçevede yeni Eylem Planı hazırlıklarında dikkate alınmak üzere kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik uygulanabilir ve somut eylem önerilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.

Bu itibarla, 2014 – 2016 Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı hazırlık çalışmalarında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülen eylem önerilerinin, ekte yer alan forma (EK-1) uygun şekilde hazırlanarak en geç 24 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Genel Sekreterliğimize (enformasyon@eib.org.tr adresi üzerinden) MS Word formatında iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı 

TS

Ek: Taslak Önerisi Formu (1 Sayfa)

Not: Mevcut 2011-2013 Eylem Planında yer alan eylemlerin ve gerçekleşme durumlarının incelenmesinde fayda görülmektedir.


Ekler

— Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Hazırlıkları_00003834.docx