Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişikliklerine Dair Hatırlatma!

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişikliklerine Dair Hatırlatma!


Bilindiği üzere, 23 Mayıs 2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmi Gazetede “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” aynı tarihte Derneğimizin tarafından sirküle edilmiştir. Söz konusu Yönetmelik kapsamında yapılan değişikliklerden ilki; “Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) kapsamında; (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı yapılan re’sen düşümler sonucu veya taşıtların yaşları nedeniyle bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 540 takvim gününden fazla olamaz.” hükmü olmuştur.
 
Bununla birlikte; yine Derneğimiz tarafından 3 Haziran 2013 tarihli sirküle edilen 23 Mayıs 2013 tarihli “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Maddelerine ve söz konusu maddelerin uygulamalarına ilişkin yayınlanan 31/05/2013 tarihli Bakanlık bilgilendirmesine internet sayfamızdaki ilgili haberin linkinden (http://www.und.org.tr/tr/13062/karayolu-tasima-yonetmeligi-degisikligine-yonelik-31-05-2013-tarihli-bakanlik-bilgilendirmesi) ulaşılabilmektedir.
  
Yönetmelik kapsamında yapılmış olan diğer değişiklikler ise aşağıda yer almaktadır:
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Getirilen Değişiklikler:
 
MADDE 1 – Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının  (a) bendinde yer alan “35 tondan” ibaresi “30 tondan” olarak değiştirilmiştir.
 
Yeni Hali : a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 30 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki on sekizinci fıkra eklenmiştir.
 
Ek Fıkra:
“(18) Bu maddede yer alan ve A, F, G, H, L, M, N, P ve R türü yetki belgeleri için istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının, söz konusu yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dahil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması zorunludur.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
 
“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:
 
Yeni Hali : a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.
Eski Hali: a) 60 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 60 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.
 
Yeni Hali : b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.
                Eski Hali: b) 61 inci gün ile 90 ıncı gün arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin yarısı olarak alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 61 inci gün ile 90 ıncı gün arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.
 
“(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir. Yetki belgesi yenilemeleri esnasında; yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında verilmiş süreler var ise bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi için de geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.”
 
Yeni Hali : “(5) Yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.  Kalıcı hale gelmiş tüm uyarmalar ise yenilenen yetki belgesi için aynı sayıda kalıcı uyarma olarak geçerli olur.”
(Eski Hali: (5) Yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan yetki belgesi yenilenmez.)
 
Ek fıkra: “(6) Yenilenen yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen süreler, yenilenme öncesi kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
 
“(2) Aşağıdaki haller yetki belgesi devri olarak kabul edilmez.
 
Yeni Hali : a) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişimin yapılabilmesi için yeni sahip ve/veya ortakların bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması zorunludur.
Eski Hali : a) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar,  değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamak zorundadırlar. 
 
Yeni Hali : b) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine;  yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.
Eski Hali : b) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine;  yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamak zorundadır. Babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bir gerçek kişi adına düzenlenen yetki belgesinin 1 yıl geçmeden ikinci kez aynı kişiler arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanmış olması gerekir. 
 
Yeni Hali : c) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.”
Eski Hali : c)Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişi adına düzenlenebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi tüzel kişi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlar.
 
“(3) Tüzel kişiliklerin birleşmeleri halinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
 
Yeni Hali : a) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde;  bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması kaydıyla yetki belgesi, birleşilen tüzel kişilik adına unvan değişikliği gibi işlem yapılmak suretiyle düzenlenir.
Eski Hali : a) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde; yetki belgesi, birleşilen tüzel kişilik adına unvan değişikliği gibi işlem yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu birleşme sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar,  birleşmenin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlarlar.
 
Yeni Hali : b) Yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi halinde; yetki belgesinin bu birleşmeye göre düzenlenebilmesi için yeni sahip ve/veya ortakların bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması zorunludur.
Eski Hali : b) Yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi halinde; yeni sahip ve/veya ortaklar,  birleşmenin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlarlar.
 
Ek Fıkra : (4)  Bu maddeye göre yapılan birleşmelerde; birleşme öncesi yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan  yeni yetki belgesi düzenlenmez ve varsa kalıcı hale gelmiş uyarmalar düzenlenen yeni yetki belgesi için aynı sayıda kalıcı uyarma olarak geçerli olur.”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) Yetki belgesi sahipleri;
Yeni Hali : a) Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması,  hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi veya taşıt satışı yapmış olmaları halinde, bu durumları değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler. Bakanlığa bildirimin yapıldığı tarihte veya söz konusu durumların Bakanlıkça tespiti halinde tespitin yapıldığı tarihte bu taşıtlar taşıt belgelerinden re’sen düşülür. Belirtilen nedenlerle bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği tarihin başlangıcı olarak taşıtların kazaya uğrama, yanma,  hurdaya ayrılma veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma geldiği tarih veya taşıtın satış tarihi esas alınır.
Eski Hali : a) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması,  hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler. Bakanlığa bildirim veya söz konusu durumun Bakanlıkça tespiti halinde bu taşıtlar taşıt belgelerinden re’sen düşülür.
 
Yeni Hali : b) (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı yapılan re’sen düşümler sonucu veya taşıtların yaşları nedeniyle bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 540 takvim gününden fazla olamaz.
Eski Hali : b) (Değişik: RG 31/12/2010-27802) (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı yapılan re’sen düşümler sonucu, bu Yönetmelikteki asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde; kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri sonuçlandırarak yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, taşıt belgelerine kayıt ettirirler.
 
23 üncü maddede ve aşağıda yer alan (c)ve (ç)  bentleri Yönetmelikten kaldırılmıştır.
(c) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) Bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasitenin altına düşecek şekilde taşıt satışı yapmaları halinde bu hususu satış tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığa bildirirler ve 90 gün içinde de bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri sonuçlandırarak yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, taşıt belgelerine kayıt ettirirler.)
 
(ç) Her takvim yılının başında taşıtların yaşları nedeniyle asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri sonuçlandırarak yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, taşıt belgelerine kayıt ettirirler.
 
Yeni Hali : (2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, asgari kapasiteyi kaybedecek şekilde taşıt düşümü yapılamaz.”
Eski Hali : (2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, asgari kapasiteyi kaybedecek şekilde taşıt düşümü yapılamaz.
 
MADDE 5 – Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Veraset yoluyla intikal eden araçların durumu Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.”
 
Yeni hali: c) Birden fazla sahibi bulunan taşıtlar, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine özmal taşıt olarak kaydedilmez. Bu durumdaki taşıtlar bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yetki belgeleri eki taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt olarak kaydedilebilir. Veraset yoluyla intikal eden araçların durumu Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.
 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının  (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yetki belgelerinin devredilemeyeceği ve birleşmeler başlıklı 22. maddenin “a” ve “b” bentlerinde yapılan değişiklikle,  ilgili maddeler için belirtilen süreler kaldırılmış ve uyarma hükümleri de Yönetmelikten çıkarılmıştır.  Buna göre yürürlükten kaldırılan bentler şöyledir;
 
d) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 5 uyarma.
e) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 2 uyarma.
  
 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Yönetmelikten kaldırılan 4. fıkra : “(4) 22 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen süreler içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanamaması halinde yetki belgesi iptal edilir.”
 
Yeni Hali : “(5) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)  bendinde belirtilen sürenin aşılması halinde ilgili yetki belgesi iptal edilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Eski Hali : (5) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket edenlerin yetki belgeleri iptal edilir.
 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.
 
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, yetki belgesi yenileme süresini geçirerek yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş olan K türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin 30/4/2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmeleri halinde; yenileme hakkı kaybedilmiş veya iptal edilmiş olan yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması kaydıyla adlarına yeniden düzenlenir.”
 
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.