İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve DenetimiÜstü çizili kırmızı metinler (çıkan) tebliğden çıkan madde veya metinleri , mavi metinler ise (eklenen) tebliğe eklenen madde veya metinleri ifade eder.
md
fkr
bnd
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve Denetimi 2014-1
 

 

 

Amaç ve kapsam
1
1
 

Bu Tebliğin amacı, ek-1de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
1
2
 

Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
 

 

 

Dayanak
2
1
 

Bu Tebliğ, 13/10/200528/1/2013 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/94542013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticaretteile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nınKararının 4 üncü maddesine istinaden düzenlenmiştir.dayanılarak hazırlanmıştır.
 

 

 

Tanımlar
3
1
 

Bu Tebliğde geçen;
3
1
a
Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
3
1
b
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
3
1
c
Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,
3
1
ç
Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
3
1
d
Kapsam dışı: GTİP olarak ek-1de belirtilmekle birlikte, ilgili GTİPin karşısında belirtilen standart veya standartlar kapsamına girmeyen ürünü,
3
1
e
Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,
3
1
e
Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini,
3
1
f
Risk analizi: Ek-1de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKSte firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
3
1
ğ
Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,
3
1
g
TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
 

 

 

ifade eder.
 

 

 

TAREKS ve firma tanımlaması
4
1
 

EK-1de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
4
2
 

Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKSte tanımlanması ve firma adına TAREKSte işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
 

 

 

İthalatçının başvurusu
5
1
 

Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
5
2
 

Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
5
3
 

Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı veya yedinci fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.
5
4
 

Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
 

 

 

Muafiyetler ve istisnalar
6
1
 

Muafiyetler ve istisnalar aşağıda belirtilmiştir:
6
1
a
2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine getirmek üzere, ithal edilecek ürünün ABde serbest dolaşıma girmiş A.TR belgeli bir ürün olması ve A.TRli olduğunun kullanıcı tarafından TAREKSte beyan edilmesi halinde ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
6
1
b
Ancak, Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.
6
2
 

Şahsi eşya, numune olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
6
2
 

Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak değerlendirilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
6
3
 

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 7/3/195430/5/2013 tarihli ve 63266491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
6
4
 

AQAP, GMP belgesi veya otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi”AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ek-1de standardı belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, kullanıcı tarafından bu belgelerinAQAP veya GMP belgelerinin elektronik ortamda TAREKSe yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dairkonusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur., içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
6
5
 

Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi veya Tip Onayı Belgesi sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına ithalat yapan firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için ek-1de standardı belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, ilgili belgelerin elektronik ortamda TAREKSe yüklenmesini müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
6
6
 

Ek-1de standardı belirtilen ürünlerin, TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenmesi halinde, TSE ile aralarında marka kullanım sözleşmesi bulunduğu TSE tarafından Bakanlığa bildirilen sanayicilere, her ithal partisi için, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
6
7
 

Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKSe yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair ek-5te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKSe yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
6
8
 

Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı veya yedinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.
 

 

 

Kapsam dışı
7
1
 

Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceği TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre tespit edilir.Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
 

 

 

Risk analizi
8
1
 

Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
8
2
 

Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
8
3
 

Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
8
4
 

Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri, ilgili standarda veya standartlara uygun olarak TSE tarafından yapılır.
 

 

 

Fiili denetim
9
1
 

Fiili denetime yönlendirilen ürünler için, ek-2de belirtilen belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKSe yüklenir. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, TSE tarafından başvuru sırasında TAREKSte talep etmesi halinde ilave süre verilebilir. İki iş günü veya TSE’nin verdiği ek süreİlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde kullanıcının belgeleri TAREKS’e yüklememesiyüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.
9
2
 

Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
9
3
 

Fiili denetim, başvuru sırasında belirtilen;
9
3
a
EK-1 kapsamı standart veya standartlara veya,
9
3
b
Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına ya da uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere göre yapılabilir.
9
4
 

Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, TÜRKAKtan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiyede veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKSe yüklenmesi yeterlidir.
9
4
a
Testlerin yurt içinde yapılamaması,
9
4
b
Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,
9
4
c
Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,
9
4
ç
Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi,
9
4
d
Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi.
9
5
 

Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında dördüncü fıkranın uygulanamaması halinde ek-3teki taahhütname elektronik ortamda TAREKSe yüklenir. TSEnin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. TSEnin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, keyfiyet olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir. Olumsuz test raporu ve firmadan alınmış diğer belgeler Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gönderilir.
9
6
 

Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.
9
7
 

Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
9
8
 

İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve keyfiyet TSE tarafından firmaya bildirilir. Ancak, ithalatçı ürünün ek-1de veya üçüncü fıkrada belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep eder ve yedi iş günü içerisinde ek-4teki belgeyi TAREKSe yüklerse ürün bu standarda göre tekrar denetlenir.
9
9
 

İlgili standarda veya standartlara aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKSe yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKSte ilan edilir.
 

 

 

Kullanıcıya yapılan bildirimler
10
1
 

Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.
10
2
 

Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi TebliğininTebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
10
3
 

Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.
 

 

 

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
11
1
 

Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alanahanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.
11
2
 

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 112013019865484, 63266491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 122013017554484, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 132013016724484 ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta 142013012727484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana kaydedilir. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.hanesine kaydedilir.
11
3
 

Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 252013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
 

 

 

İthalatçının sorumluluğu
12
1
 

İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ek-1deki tabloda belirtilen standartlar dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
12
2
 

Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
12
3
 

Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.
 

 

 

Yaptırımlar
13
1
 

Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/200727/10/1999 tarihli ve 56074458 sayılı Kaçakçılıkla MücadeleGümrük Kanunu, 2005/94542013/4284 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
 

 

 

Yetki
14
1
 

Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğe (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1) uygun şekilde yürüterek sonuçlandırmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
 

 

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
15
1
 

30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
 

 

 

Geçiş süreci
G1
1
 

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1) göre sonuçlandırılır.
G1
2
 

Ek-1de belirtilen, ancak İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)nin ek-1inde belirtilmeyen GTİPler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİPler için uygulanmaz.
 

 

 

Yürürlük
16
1
 

Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 

 

 

Yürütme
17
1
 

Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
GTİP
MADDE ADI
TS NO
STANDART ADI
2711.19.00.00.11
Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
TS EN 417
Gaz kartuşları (tüpler) – Yeniden doldurulamayan – Metalik –Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ( LPG) için – Vanalı veya vanasız – Taşınabilir cihazlarda kullanılan – İmalât, muayene, deneyler ve işaretleme
 
2849.10.00.00.00
 
Kalsiyum karbür
 
TS 2222
 
Karpit (Kalsiyum Karbür)-(Asetilen Üretiminde Kullanılan)
 
3605.00.00.00.00
 
Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)
 
TS 3778 EN 1783
Kibritler – Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma
3813.00.00.00.13
Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler
TS EN 615
Yangından Korunma – Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) İçin Özellikler
 
3813.00.00.00.14
Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC’ler) içerenler
TS EN 1568-1
Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
3813.00.00.00.15
Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC’ler) içerenler
TS EN 1568-2
Yangın Söndürücü Maddeler – Köpük Konsantreleri – Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri
 
3813.00.00.00.16
Bromoklormetan içerenler
TS EN 1568-3
Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
 
3813.00.00.00.17
Diğerleri
TS EN 1568-4
Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
3917.33.00.00.00
Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları olan)
TS ISO 7375-1
Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar
 
 
 
TS ISO 7375-2
Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri
3920.30.00.00.00
 
 
3920.49.10.00.00
Stiren polimerlerinden olanlar
 
Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
TS 5914
 
PVC Filmler-Tarımda Kullanılan
 
4009.11.00.00.00
Bağlantı elemanları olmayanlar
TS 1846
Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)
 
4009.21.00.90.11
Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar
TS EN ISO 6134
Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler
 
4009.41.00.90.00
 
Diğerleri
 
TS 745 EN ISO 2398
 
 
 
 
TS EN ISO 3821
Lâstik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları- Özellikler
 
Gaz kaynak donanımları – Kaynak yapma, kesme ve benzeri işler için lastik hortumlar
4010.11.00.00.00
Sadece metalle takviye edilmiş olanlar
TS 198
V-Kayışları
4010.12.00.00.00
Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar
 
 
4010.19.00.00.00
Diğerleri
 
 
4010.31.00.00.00
Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
 
 
4010.32.00.00.00
Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
 
 
4010.33.00.00.00
Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
 
 
4010.34.00.00.00
Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
 
 
4010.39.00.00.00
Diğerleri
 
 
4014.90.00.00.11
 
Bebekler için emzikler ve benzeri eşya
TS EN 14350-1
Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler
 
 
 
TS EN 14350-2
Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler
 
 
TS 4270-1 EN 1400-1
 
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri
 
 
TS 4270-2 EN 1400-2
 
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler
 
 
TS 4270-3 EN 1400-3
 
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler
 
5207.10.00.00.00
Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenler
TS 11846
Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri
 
5207.90.00.00.00
Diğerleri
 
 
5406.00.00.10.00
Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla)
 
 
5406.00.00.90.00
Diğerleri
 
 
5511.10.00.00.00
Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)
 
 
5511.20.00.00.00
Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85’den az sentetik devamsız lif içerenler)
 
 
5511.30.00.00.00
Suni devamsız liflerden
 
 
7013.41.10.00.00
7013.41.90.00.00
7013.49.10.00.00
7013.49.91.00.00
7013.49.99.00.00
El imali olanlar
Makina imali olanlar
Sertleştirilmiş camdan olanlar
El imali olanlar
Makina imali olanlar
TS EN 14350-1
Çocuk kullanım ve bakım
 eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler
 
 
 
TS EN 14350-2
Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler
 
7209.15.00.90.00
Diğerleri
TS 4696
Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
 
 
 
TS EN 10130
Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları
 
7209.17.10.00.19
7209.18.10.00.19
Diğerleri
Diğerleri
TS EN 10341
Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden
 
7209.25.00.90.00
Diğerleri
TS 4696
Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
 
7210.12.20.00.11
Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
TS EN 10202
 
Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik
 
7210.12.20.00.80
Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
 
 
7210.50.00.10.11
Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
 
 
7210.50.00.90.11
Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
 
 
7211.23.20.10.00
Şeritler
TS EN 10341
Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden
 
7211.23.20.20.00
Yassı çubuklar
 
TS 4696
 
Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
 
7211.29.00.10.11
Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon içerenler
7217.20.30.00.11
Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
TS EN 50189
Hava Hattı İletkenleri İçin Çinko Kaplanmış Çelik Teller
 
7217.20.30.00.13
Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
 
 
7217.20.50.00.12
Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
 
 
7217.20.50.00.13
Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
 
 
7217.20.90.00.00
 
 
 
 
Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
 
 
 
 
7218.10.00.00.00
Külçe veya diğer ilk şekillerde
TS EN 10213
Basınç Amaçlı Çelik Dökümler
 
Nitrürlenebilen Çelikler – Teknik Teslim Şartları 
 
7218.91.10.00.11
Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
 
TS EN 10085
7218.91.10.00.12
Dövülmüş
 
7218.91.80.00.11
Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
 
 
7218.91.80.00.12
Dövülmüş
 
7218.99.11.00.11
Levha blokları
 
7218.99.11.00.12
Sac platinaları
 
 
7218.99.11.00.19
Diğerleri
 
7218.99.19.00.00
Dövülmüş
 
 
7218.99.20.00.00
Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
 
 
7218.99.80.00.11
Levha blokları
 
 
7218.99.80.00.12
Sac platinaları
 
 
7218.99.80.00.19
Diğerleri
 
 
7224.90.03.00.11
Blumlar
TS EN ISO 4957
Takım Çelikleri
 
7224.90.03.00.12
Kütükler
 
 
7224.90.18.00.11
7224.90.18.00.12
7225.30.10.00.00
Blumlar
Kütükler
Takım çeliğinden olanlar
 
 
7225.30.30.00.11
Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
 
 
7225.30.30.00.19
Diğerleri
 
 
7225.30.90.00.00
Diğerleri
 
 
7225.40.12.00.00
Takım çeliğinden olanlar
 
 
7225.50.20.00.31
Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
TS EN 10130
Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları
 
7225.50.20.00.39
Diğerleri
7226.19.10.00.19
Diğerleri
TS EN ISO 4957
Takım Çelikleri
 
7226.20.00.00.11
Sadece sıcak haddelenmiş
 
 
7226.20.00.00.12
Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler
 
 
7226.20.00.00.13
Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler
 
 
7226.20.00.00.21
Diğerleri
 
 
7226.91.20.00.00
Takım çeliğinden olanlar
 
 
7226.91.91.00.00
Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar
 
 
7226.91.99.00.00
Kalınlığı 4,75 mm.’den az olanlar
 
 
7227.90.95.00.00
Diğerleri
 
 
7304.31.80.90.00
Diğerleri
TS EN 10305-1
Çelik borular – Hassas uygulamalar için – Teknik teslim şartları – Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular
 
7307.21.00.00.00
Flanşlar
TS EN 1092-1
 
Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-PN kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik Flanşlar
 
7307.23.10.00.11
7307.23.10.00.12
7307.23.90.00.00
Dirsekler
Kavisler
Diğerleri
 
TS ISO 5251
Paslanmaz Çelik Alın Kaynaklı Bağlantı Parçaları
7307.91.00.00.00
Flanşlar
TS EN 1092-1
 
 
 
 
 
 
 
 
TS EN 1759-1
 
Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-PN kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik flanşlar
 
Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar – Sınıf kısa gösterilişli – Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila NPS 24
 
7307.93.11.00.11
7307.93.11.00.12
7307.93.19.00.00
Dirsekler
Kavisler
Diğerleri
TS 2649
 
Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı veya Flanşlı)
 
7309.00.30.00.12
Demir veya çelikten olanlar
TS 1911
 
Düşey Hidrofor (Su Basınçlardırma) Tankları
 
7310.10.00.90.00
Diğerleri
TS 11490
 
Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları, Yatay
 
7313.00.00.00.11
Dikenli teller
TS 1113 EN 10223-1
Çelik Teller ve Tel Mamuller-Çitler İçin-Bölüm 1: Çinko ve Çinko Alaşımı Kaplanmış Dikenli Çelik Tel
7315.20.00.00.00
Patinaj zincirleri
TS 663
Karayolu taşıtları -Patinaj Zincirleri
7403.19.00.10.00
Elektrolitik bakırdan
TS EN 13601
Bakır ve bakır alaşımları – Bakır çubuk, tellik çubuk ve tel – Genel elektriksel amaçlar için
7408.11.00.00.11
Elektrolitik tel
TS EN 13602
Bakır ve bakır alaşımları – Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel – Elektriksel iletkenlerin imalatı için
7408.19.10.00.11
Elektrolitik tel
 
7408.19.90.00.11
Elektrolitik tel
 
7419.99.30.00.00
Bakır yaylar
TS 1440
 
 
 
Yaylar, (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel; Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış
 
 
TS 1441
Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik – Helisel; Yuvarlak Çubuktan, Sıcak Sarılmış
 
 
TS 1442
 
Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik – Helisel-Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış
 
 
TS 11772
Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları-Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar) İçin
7505.21.00.00.00
Alaşımsız nikelden olanlar
TS 4850
Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri Elektrikli Isıtma Amaçlı
 
7505.22.00.00.00
Nikel alaşımlarından olanlar
 
7506.20.00.00.13
Şeritler
 
7612.10.00.00.00
Tüp şeklinde esnek kaplar
TS 4812 EN 13046
Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar
 
 
TS 4936
Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri
7612.90.90.10.00
7612.90.80.00.00
Tüp şeklinde sert kaplar
Diğerleri
TS 5463
Alüminyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin
8203.20.00.00.11
8203.20.00.00.12
8203.20.00.00.19
Pensler
Kerpetenler
Diğerleri
 
TS EN 60900
Gerilim altında çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.’ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri
8204.11.00.00.00
Ağzı sabit olanlar
TS 81
Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Açık ağızlı anahtarlar
 
 
 
 
 
 
 
8204.12.00.00.00
 
 
 
 
 
 
 
Ağzı ayarlanabilir olanlar
TS EN 60900
 
 
 
 
 
 
TS 3793
Gerilim altında çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.’ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri
 
Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar
 
8204.20.00.00.00
 
Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)
 
TS 3794
 
Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar
 
 
 
TS ISO 1174-1
 
Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar
 
 
TS ISO 1174-2
Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar
 
 
 
TS ISO 2725-1
 
Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar
 
 
 
TS ISO 2725-3
 
Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“Darbesiz”)-Boyutlar
 
 
 
TS ISO 3315
 
Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler
 
 
 
 
TS 3796
 
Anahtar- Borular İçin
 
 
 
TS 3797
Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Girme anahtarlar
 
 
 
TS 3798
Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik
 
8205.40.00.00.00
 
8205.90.90.00.00
Tornavidalar
 
Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya
TS EN 60900
Gerilim altında çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.’ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri
8206.00.00.00.00
82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)
TS 3794
Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar
 
 
TS ISO 1174-1
Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar
 
 
TS ISO 1174-2
Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar
 
 
TS ISO 3315
Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler
 
 
TS ISO 2725-1
Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar
 
 
TS 3796
Anahtarlar- Borular İçin
 
 
TS 3797
 
 
 
TS EN 60900
Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Girme anahtarlar
 
Gerilim altında çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.’ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri
 
8307.10.00.00.11
Metal körükler
TS 10880
Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan
 
8307.10.00.00.12
 
 
 
8307.10.00.00.18
Çelikten hava kanalı
 
 
 
Diğerleri
TS 6114
Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları
 
 
8307.90.00.00.12
 
Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA’ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)
 
TS 10670
 
Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik (1,6MPa’a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin
8307.90.00.00.13
Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın)
 
TS 11394
(Bağlantı Fişli Gaz Hortumları ve Gaz Bağlantı Armatürleri-Emniyetli (10 kpa’a kadar) Gaz Tüketim Cihazlarında Kullanılan-
8307.90.00.00.18
Diğerleri
 
 
8311.10.00.00.00
Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için)
TS EN ISO 2560
Kaynak Sarf Malzemeleri – Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar – Sınıflandırma-
 
 
 
8416.20.20.00.19 8416.20.80.00.19
Diğerleri Diğerleri
TS EN 230
Sıvı yakıt brülörleri için otomatik brülör kontrol sistemleri
8419.19.00.00.11
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
TS 733
Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan
8431.39.00.00.00
Diğerleri
TS 2264
Segmanlar (Makina
8431.41.00.11.00
8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
 
 
Pistonları İçin) 
 
 
8431.41.00.19.00
Diğerleri
 
 
8431.41.00.21.00
8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
 
 
8431.41.00.29.00
Diğerleri
 
 
8431.41.00.31.00
8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar
 
 
8431.41.00.39.00
Diğerleri
 
 
8431.42.00.00.00
Buldozer ve angledozer bıçakları
 
 
8431.43.00.00.00
8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar
 
 
8431.49.20.11.00
8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
 
 
8431.49.20.19.00
Diğerleri
 
 
8431.49.20.21.00
8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
 
 
8431.49.20.23.00
8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
 
 
8431.49.20.29.00
Diğerleri
 
 
8431.49.20.31.00
8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar
 
 
8431.49.20.39.00
Diğerleri
 
 
8431.49.80.11.00
8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
 
 
8431.49.80.19.00
Diğerleri
 
 
8431.49.80.21.00
8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
 
 
8431.49.80.25.00
8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
 
 
8431.49.80.29.00
Diğerleri
 
 
8431.49.80.31.00
8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar
 
 
8431.49.80.39.00
Diğerleri
 
 
8481.10.99.00.00
Diğerleri
TS 5310
Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin)
 
 
 
TS EN ISO 2503
Gaz Kaynak Donanımı, Basınç Regülatörleri (300 Bar’a Kadar) – Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin
8482.10.10.00.11
Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler
TS 6269
Rulmanlı Yataklar-Bir
8482.10.10.00.12
Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler
 
 Sıra Bilyalı-Radyal
8482.10.90.00.11
Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler
 
 
8482.10.90.00.12
Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler
 
 
8482.10.90.00.13
Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar
 
 
8483.50.20.00.12
Kasnaklar
TS 148
Kasnaklar – Kayışlar İçin
8536.69.90.00.11
 
Ev tipi fişler ve soketler
 
TS 40
 
 
 
 
TS IEC 60884-1
 
 
 
 
TS IEC 60884-2-5
 
 
 
 
Fişler ve Prizler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan- Standard Föyler
 
Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler
 
Fişler ve prizler- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan- Bölüm 2: Adaptörler için ilgili özellikler
8547.20.00.00.00
Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları
TS 3066
PVC Kuru Yer Buvatları
 
 
 
TS 3112
 
PVC Nemli Yer Buvatları (Antigron Buvatları)
 
Boru sistemleri – Kablo tesisi için – Bölüm 1: Genel özellikler
 
 
 
 
Boru sistemleri – Kablo tesisi için – Bölüm 21: İlgili özellikler – Rijit boru sistemleri
 
 
TS 5104
Sıva Altı Montaj Kutuları – Sıva Altı Anahtarlar İçin – Evlerde ve Benzeri Yerlerde Sabit Elektrik Tesisatında Kullanılan – Standard Föyler
8708.70.10.00.00
Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
TS 8987
Karayolu Taşıtları – Otomobiller – Hafif Alaşımlı Döküm jantlar
8708.70.50.00.13
Jantlar
 
 
8708.70.99.00.13
Jantlar
 
 
8708.80.20.00.00
 
Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
 
TS 3034
 
Karayolu taşıtları -Süspansiyon sistemleri -Amortisörler
8708.80.35.00.00
Süspansiyon amartisörleri
 
 
9303.20.10.00.00
Yivsiz, tek namlulular
TS 870
Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar İçin
9303.20.95.00.00
Diğerleri
 
9306.21.00.00.00
Fişekler
TS 1889
Av Fişekleri
9306.29.00.00.00
Diğerleri
TS 352
Kurşun Av Saçmaları
9613.10.00.00.00
Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
TS EN ISO 9994
Çakmaklar-Emniyet Kuralları
9613.20.00.00.11
Ateşleme sistemi elektrikli olanlar
 
 
9613.20.00.00.19
Diğer ateşleme sistemli olanlar
 
9613.80.00.00.12
Masa çakmakları
9613.80.00.00.19
Diğer çakmaklar