İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı 2013/2 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Teb

 Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2013/2) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/7/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2013/2) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 45.000 kg’ı aşamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.