İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)Yerli üreticiler tarafından 6911.10 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “porselenden sofra ve mutfak eşyası” ile 6912.00 GTP’i altında sınıflandırılan “seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç)” ithalatında korunma önlemi uygulanması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/3)
Başvuru
MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından 6911.10 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “porselenden sofra ve mutfak eşyası” ile 6912.00 GTP’i altında sınıflandırılan “seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç)” ithalatında korunma önlemi uygulanması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine “http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/ticaretPolitikasiSav/” internet adresinde yer alan Korunma Önlemleri/Yürüyen Soruşturmalar/Porselen ve Seramikten Sofra Mutfak Eşyası bağlantıları üzerinden ulaşılabilmektedir.
Ön inceleme
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde artış göstermiştir.
(2) Başvuru sahibi firmaların bazı ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.
Soruşturmanın yürütülmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA
Faks: (+90 312) 204 86 33
E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr
E-Posta: [email protected]
İlgili taraflar
MADDE 5 – (1) Ek’te yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğün 4 üncü maddede belirtilen adresine veya faks numarasına gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.
Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi
MADDE 6 – (1) İlgili taraf başvuru formunu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlerin 1 inci maddede belirtilen bağlantıdan ulaşılabilen ilgili taraf soru formunu elektronik ortamda doldurarak 4 üncü maddede belirtilen e-posta adresine bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde göndermeleri gerekmektedir. İlgili taraf soru formunun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.
(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.
(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.
İlgili tarafların dinlenmesi
MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili mercie iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.
Gizlilik
MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.
Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.
Soruşturmanın süresi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı ( 25/04/2015) tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
EK
 
İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU
 
Tarih: …./…/….
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
Adres: İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
Faks: (+90 312) 204 86 33
 
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2015/3 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir.
                                                                                                  
İsim -Unvan _________________________ İmza – Kaşe /_________________________
                                                                 
·         Firma Unvanı:
·         Adres:
·         Telefon:
·         Faks:
·         İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi ve Unvanı:
 
·         İrtibat Kurulacak Kişinin E-posta Adresi:
 
·         Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçenize ilişkin uygun alanı doldurunuz.
             [ ] Yerli Üretici
             [ ] İthalatçı
             [ ] İhracatçı
             [ ] Diğer (Lütfen açıklayınız)                            
·         Tarafları dinleme toplantısı katılımınıza ilişkin olarak uygun alanı doldurunuz.
[ ] Tarafları dinleme toplantısı talep ediyoruz, ancak toplantıya dinleyici olarak iştirak edeceğiz.
[ ] Tarafları dinleme toplantısı talep ediyoruz ve toplantıda görüşlerimizi sunacağız.
[ ] Tarafları dinleme toplantısı talep etmiyoruz.
·         Bireysel olarak dinlenme talebiniz varsa lütfen aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz.
             [ ] Bireysel olarak dinlenme talep ediyoruz.
·         Toplantıya iştirak edecek kişilerin sayısını ve mümkünse isim ve unvanlarını aşağıda belirtiniz.
 
 
      Doldurulan formun yukarıdaki adrese ya da faksa Tebliğ’de belirtilen süre içinde gönderilmesi gerekmektedir.
 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4