İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2) (R.G.: 17.04.2013-28621)İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2) (R.G.: 17.04.2013-28621)

          Tebliğ, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonundaki sentetik devamsız lifler Poliesterlerden tanımı altında sınıflandırılan eşyanıİran menşeli olanlarının ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin  bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı başvurusuyla, soruşturma açılmasına karar verilmesi ile ilgilidir.

          Söz konusu soruşturma, 9 ay içinde sonuçlanması gerekmektedir. Gerekli olduğu durumda bu süre 2 ay uzatılarak 11 aya çıkarılabilmektedir.

Tebliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

 

 

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/2)

 

Başvuru

MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda“Poliesterlerden” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, İthalatta KorunmaÖnlemlerine İlişkin Mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr“Ticaret Politikası Savunma Araçları”sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Yürüyen Soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

 

Ön inceleme

MADDE 2 – (1)  Başvuru konusu eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatı inceleme döneminde artışgöstermiştir.

(2) Yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinin bir kısmında son dönemde bozulma olduğu tespit edilmiştir.

 

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel:   (+90 312) 204 75 31    Faks: (+90 312) 212 87 65

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: [email protected]

 

İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) Ek-1’de yer alan İlgili Taraf Başvuru Formunu doldurarak bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

 

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 6 – (1) İlgili Taraf Başvuru Formunu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlerehttp://www.ekonomi.gov.tr/ithgozetim/index.cfm adresinden ulaşılabilen İlgili Taraf Soru Formuna giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, İlgili Taraf Başvuru Formunda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak İlgili Taraf Soru Formunu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. İlgili Taraf Soru Formunun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

 

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de İlgili Taraf Başvuru Formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Bakanlığın internet sitesinde (1 inci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

 

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

 

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılmasıhalinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

 

 

 

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre iki ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK – 1

 

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

 

Tarih / Date: …./…/….

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2013/2 sayılı Tebliğ  ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communiqué No 2013/2. Reason for being an interested party and other essential information are provided below.

 

 

 

                İmza – Kaşe / Signature – Cachet

İsim – Unvan / Name – Title

 

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE INTERESTED PARTY

Ünvan / Title:

Adres / Address:

E-Posta / E-Mail*:

Telefon / Telephone:

Faks / Fax:

İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi veÜnvanı / Contact Person’s Name and Title:

 

E-POSTA ADRESİ, “İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING IN TO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”

İştigal sahası /

Field of activity

(İşaretleyiniz/Pleasemark)

[ ]

Yerli Polyester Elyaf Üreticisi / Domestic Producer of Polyester Fiber

[ ]

Polyester Elyaf İthalatçısı / Importer of Polyester Fiber   

[ ]

Yabancı Ülkedeki Polyester Elyaf İhracatçısı/ Foreign  Exporter of Polyester Fiber

[ ]

Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain)

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interestedparty to the investigation.

 

Yapılacağı yer ve tarih internet sitesinde (http://www.tpsa.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site. (http://www.tpsa.gov.tr)   

[ ]

Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status.

[ ]

Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.

[ ]

Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend the hearing.

Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve ünvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of theparticipants are provided below.

 

 

 

 

 

 

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This form can be downloaded from the internet address below.  http://www.tpsa.gov.tr