İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/1 sayılı tebliğ19 Şubat 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28918

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/1)

Kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta KorunmaÖnlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)  ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı ResmîGazetede yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğçerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2  (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları(www.tpsa.gov.tr) web sayfasının Korunma Önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3  (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin 2 (iki) yıl süreyle uzatılmasına, korunma önleminin ek mali yükümlülüşeklinde uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda belirlenmesine, CIF birim kıymeti 35 ABD Doları/Adet ve üzerinde olan ithal eşyanın söz konusuönlemden muaf tutulmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Muafiyet Sınırı-CIF (ABD 
Doları/Adet)

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Adet)

(5/3/2014-4/3/2015)

(5/3/2015-4/3/2016)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

35

1,75

1,50

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden olanlar

35

2,00

1,75

 

Yürürlük

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.