İthalatta KDV Matrahı (Tescile kadarki fazla mesai, yolluklardan vergilendirilmeyenler, ithalatta KDV matrahına giriyor.)T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407-010.06.01

Konu : İthalatta KDV Matrahı

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 20/5/2013 tarihli 44031 sayılı yazıda; fazla mesai ve memur yolluk giderlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İthalatta matrah” başlıklı 21 inci maddesi karşısındaki durumu ile ilgili olarak;

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

– 1/2 nci maddesinde; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

 

– 21/c maddesinde; gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalatta KDV matrahına dahil olduğu,

 

Hükmünün yer aldığı,

 

Buna göre, fazla mesai ve memur yolluk işlemleri ödemelerinin gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Diğer taraftan, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra yapılan bu kabil giderlerin KDV matrahına dahil edilmeyeceği tabiidir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine