İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/7)Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) tarafından yerli üretici üyeleri adına, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün 54.07 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında perdelik ve döşemelik mensucat için olanlar ile 5810.92.10.00.00, 5810.92.90.00.00, 6005.31.10.00.00, 6005.32.10.00.00, 6005.33.10.00.00, 6005.34.10.00.00, 6006.31.10.00.00, 6006.32.10.00.00, 6006.33.10.00.00, 6006.34.10.00.00, 6303.12.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve 6303.92 GTP altında yer alan suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleridir. Önlem kapsamında olan GTİP’ler Ek’te verilmektedir.
(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Başvuruya konu ÇHC menşeli suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

 
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150410-9.htmNormal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4