İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/52)İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer Menteşeler”, 8302.42.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya” ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”nın ithalatında dampinge karşı 0,508 ila 1,39 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
İhalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29) ile de "8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “Menteşeler”, 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğerleri, mobilyalar için olanlar” ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” için Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı menşeli mezkur ürünlerde 0,508 ila 1,39 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ İle İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/52)

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 1 – (1) 7/2/2004 tarihli ve 25366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer Menteşeler”, 8302.42.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya” ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”nın ithalatında dampinge karşı 0,508 ila 1,39 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 20/7/2010 tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/18) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin 8302.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Menteşeler (Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılanlar Hariç)”, 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ithalatında 0,75 ila 1,64 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde uygulanmasına karar verilmiştir. Öte yandan, 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29) ile de; Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı menşeli mezkur ürünlerde 0,508 ila 1,39 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.ve Tic. A.Ş. ile söz konusu firma ve Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) adına kurumsal danışmanları sıfatıyla NBA Danışmanlık firması ÇHC, Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli anılan ürünler ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/18 ve 2008/29 sayılı Tebliğler ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “Menteşeler”, 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğerleri, mobilyalar için olanlar” ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”dır.

(2) Bu aşamada belirtilen gümrük tarife pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında anti-damping önlemi 2004 yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2010 yılında söz konusu önlemin farklı oranlarda devamına karar verilmiştir. Öte yandan, 2004 yılında ÇHC menşeli söz konusu eşyanın ithalatına yönelik uygulamaya konulan önlem, 2008 yılında bahis konusu eşyadan Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir. 2010 yılından itibaren İspanya, Tayland ve bir bölümü Yunanistan çıkışlı olmak üzere İtalya menşeli bahse konu eşya ithalatının ise yıllar itibariyle belirgin bir biçimde artış gösterdiği tespit edilmiştir. 2007 ile 2014 yılları arasında anılan ürünlerde İspanya menşeli ithalat miktar bazında %3.209 oranında artmış, 2015 yılında ise bir önceki yıla oranla %28 oranında azalmıştır. Bunun yanında, bir bölümü Yunanistan çıkışlı olmak üzere İtalya menşeli mezkur eşya ithalatı 2007 ile 2014 yılları arasında miktar bazında %34 oranında artış göstermiş olup, 2015 yılında bir önceki yıla göre %23 oranında azalmıştır. Diğer taraftan, 2007 ile 2014 yılları arasında bahse konu ürünlerde Tayland menşeli ithalat miktar bazında %2.338 oranında artmış, 2015 yılında ise bir önceki yıla oranla %15 oranında azalmıştır.

(2) 2007 yılında İspanya menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı miktar bazında %0,7 iken 2015 yılı için söz konusu pay %13,1’e yükselmiştir. Öte yandan, 2007 ile 2015 yılları arasında Tayland menşeli ithalatın toplam ithalat içerisindeki payının miktar bazında %0,16’dan %2,65’e yükseldiği tespit edilmiştir. Bunun yanında, 2007-2015 yılları arasında İtalya menşeli önlem konusu eşya ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı miktar bazında %11,3 ila %14,4 arasında değişkenlik göstermiştir.

(3) Ayrıca, Eurostat veri sisteminden elde edilen istatistikler incelendiğinde, İspanya’nın ÇHC’den önlem konusu eşya ithalatının 2009 ile 2015 yılları arasında 50,4 milyon Avro tutarından, 108,7 milyon Avro tutarına yükseldiği görülmektedir. Bunun yanında, bahis konusu istatistikler çerçevesinde, İtalya’nın ÇHC’den mezkur eşya ithalatının 2009 ile 2015 yılları arasında 54,6 milyon Avro tutarından 74,6 milyon Avro tutarına yükseldiği tespit edilmiştir.

(4) Diğer taraftan, söz konusu ülkelerden yapılan önlem konusu eşya ithalatına yönelik olarak ülkemize ihracat yapan firmalar tespit edilmiş olup, inceleme konusu ülkelerde mukim Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine ihracatçı firmaların listesi iletilerek anılan firmaların ticari faaliyetlerine ve üretici olup olmadıklarına ilişkin bilgi talep edilmiştir. Bunun yanında, belirli örneklerde, bahse konu firmalara ilişkin ilgili ülkedeki ticaret sicil kayıtlarına ulaşılarak, ilgili firmaların iştigal sahalarına ilişkin bilgi edinilmiştir. Bu kapsamda, önlem konusu eşyayı üretmeyip, söz konusu eşyanın yalnızca ticareti ile iştigal eden firmalar aracılığıyla, söz konusu önlemin bahis konusu ülkeler üzerinden etkisiz kılındığına ilişkin şüphe hasıl olmuştur.

Karar ve işlemler

MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soruşturma Dönemi

MADDE 5 – (1) Soruşturma dönemi, 1/1/2011 ile soruşturmaya ilişkin kapanış tebliğinin yayımı tarihleri arasındadır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 6 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim ve anılan bildirim ekinde yer alan soru formu gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler

MADDE 7 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 9 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekmektedir:

Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 (312) 204 99 53

Faks: +90 (312) 204 86 33

e-posta: [email protected]

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür