İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/34)8714.10.30.00.00 GTİP “Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç veya yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/34)

 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/32) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
 

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4013.90.00.00.11 GTİP altında yer alan “motosiklet iç lastiği” ile 4011.40 GTP altında yer alan “motosiklet dış lastiği”dir.,
 
Karar
MADDE 25 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumundadampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
(2) Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli “motosiklet iç ve dışlastikleri”ne karşı yürütülen NGGS’nin sonuçlarını içeren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/34) ile yapılan düzenlemeye benzer şekilde motosiklet iç ve dış lastiklerinin jant üzerinde takılı olarak ithal edilmesi suretiyle önlemin etkisinin azaltılmasına mahal verilmemesi amacıyla yürürlükte bulunan önlem tablosuna 8714.10.30.00.00 GTİP’i eklenerek madde tanımının “Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç veya yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” şeklinde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
(3) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, 25 inci maddede gümrük tarife pozisyonu, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.