İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26)Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP'li "bebek arabaları" ve 8715.00.90.00.00. GTİP'li "yalnızca bebek arabalarının şasileri" için yapılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda uygulanan anti damping önlemininaynı şekilde devamına karar verilmiştir. 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/26)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ROTA Çocuk Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. (Rota) ve Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmal. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (Derya Bebe) tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, sırasıyla 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri”ne yönelik dampinge karşı önlemin uygulamadan kalkması durumunda önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiaları öne sürülerek yapılan başvuruya istinaden, Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) kapsamında alınacak kesin karara temel teşkil edecek bilgi ve bulguları ortaya koymaktır.

Meri önlem ve nihai gözden geçirme soruşturması

MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “bebek arabaları” için 8 ABD doları/adet ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri” için 5 ABD doları/adet olmak üzere,01/08/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15) ile dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konmuştur.

 

Karar

MADDE 24 – (1) Soruşturma neticesinde, yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/14) vasıtasıyla yürürlüğe konulan dampinge karşı kesin önlemin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla aşağıdaki tabloda gösterilen meri şekliyle önlem miktarı değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı (19/07/2016) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.