İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/20)İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2016/20 sayılı Tebliğ ile Rusya Federasyonu menşeli 7005.29 GTP'li renksiz düz cam ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/20)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Rusya Federasyonu (Rusya) menşeli renksiz düzcam ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 7005.29 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcamdır.

(2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Rusya menşeli 7005.29 GTP’li “diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.