İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/17)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/17)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Amerika Birleşik Devletleri menşeli “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuruya istinaden, Yönetmeliğin 39 uncu maddesi uyarınca ihraç fiyatının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yeni ihraç fiyatına göre damping marjının yeniden hesaplanabilmesi için soruşturmanın yeniden açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTİP’leri altında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”dır.

Karar ve işlemler

MADDE 9 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, ABD menşeli başvuru konusu ürün için, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Yönetmeliğin 39 uncu maddesi çerçevesinde, 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) kapsamında sonuçlandırılan soruşturmada tespit edilen zararın giderilebilmesini teminen, ihraç fiyatının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yeni ihraç fiyatına göre damping marjının yeniden hesaplanabilmesi için soruşturmanın yeniden açılmasına karar verilmiştir.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.