İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/43)392062.19.00.00,3920.69.00.00.00,3921.90.10.00 GTİP’li PET fimlerin Hindistan menşeli olanlarının ve belirtilen üretici/ihracatçı firmalarından Türkiye’ye ithalinde CIF bedelin %4,25’i ila %21,61’i arasında değişen oranlarda telafi edici vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/43)

          Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 22/3/2009 tarihli ve 27177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8) ile tamamlanan sübvansiyon soruşturması (esas soruşturma) sonucunda, Hindistan menşeli PET filmlerin ithalinde CIF bedelin %4,25’i ila %21,61’i arasında değişen oranlarda telafi edici vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.


          Karar

MADDE 29 – (1) Soruşturma süresince elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde sübvansiyonun ve zararın devamının veya tekrarlamasının muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan telafi edici vergi şeklindeki kesin önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Açıklama: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150916-3_dosyalar/image002.gif

Uygulama

MADDE 30 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda telafi edici vergi şeklindeki kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı(16/09/2015)  tarihinde yürürlüğe girer.
 
Tebliğin tamamına ulaşmak için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150916-3.htm