İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2014/5 sayılı tebliğ22 Ocak 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28890

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/5)

Kapsam

22 Ocak 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28890

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/5)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2014 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

G.T.İ.P. *

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin Bitiş Tarihi

7315.81

Destekli halkalı zincirler

Çin Halk

Cumhuriyeti

25/7/2009-27299

2009/25

25/7/2014

7315.82

Diğerleri (kaynaklı halkalı)

8301.40.11.00.00

Topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

30/7/2009-27304

2009/21

30/7/2014

8301.40.19.00.11

8301.40.19.00.19

Diğer kapı kilitleri (elektromekanik o lanlar hariç)

8301.60.00.00.00

Yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Endonezya

1/8/2009-27306

2009/28

1/8/2014

Malezya

4013.90.00.00.11

 

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Endonezya

Malezya

4011.50.00.00.00

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.0000 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç )

Endonezya

1/8/2009-27306

2009/27

1/8/2014

Malezya

4013.20.00.00.00

 

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.0000 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç )

Endonezya

Malezya

4011.50.00.00.00

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

5/8/2009-27310

2009/29

5/8/2014

Hindistan

Tayland

4013.20.00.00.00

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

Hindistan

Tayland

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin Halk Cumhuriyeti

5/8/2009-27310

2009/30

5/8/2014

Tayland

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Çin Halk Cumhuriyeti

Tayland

9608.10.10.10.00

Plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler

Çin Halk Cumhuriyeti

12/11/2009-27404

2009/35

12/11/2014

9608.50.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar

(*)Dampinge karşı önlemlere konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili Tebliğler ile Resmî Gazetede yayımlanmaktadır.

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, yukarıda belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel: 0.312.204 77 10 veya 212 87 52,

Faks: 0.312. 212 87 65,

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem/sübvansiyona karşı telafi edici önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

G.T.İ.P. *

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin Bitiş Tarihi

7315.81

Destekli halkalı zincirler

Çin Halk

Cumhuriyeti

25/7/2009-27299

2009/25

25/7/2014

7315.82

Diğerleri (kaynaklı halkalı)

8301.40.11.00.00

Topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

30/7/2009-27304

2009/21

30/7/2014

8301.40.19.00.11

8301.40.19.00.19

Diğer kapı kilitleri (elektromekanik o lanlar hariç)

8301.60.00.00.00

Yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Endonezya

1/8/2009-27306

2009/28

1/8/2014

Malezya

4013.90.00.00.11

 

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Endonezya

Malezya

4011.50.00.00.00

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.0000 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç )

Endonezya

1/8/2009-27306

2009/27

1/8/2014

Malezya

4013.20.00.00.00

 

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.0000 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç )

Endonezya

Malezya

4011.50.00.00.00

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

5/8/2009-27310

2009/29

5/8/2014

Hindistan

Tayland

4013.20.00.00.00

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

Hindistan

Tayland

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin Halk Cumhuriyeti

5/8/2009-27310

2009/30

5/8/2014

Tayland

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Çin Halk Cumhuriyeti

Tayland

9608.10.10.10.00

Plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler

Çin Halk Cumhuriyeti

12/11/2009-27404

2009/35

12/11/2014

9608.50.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar

(*)Dampinge karşı önlemlere konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili Tebliğler ile Resmî Gazetede yayımlanmaktadır.

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, yukarıda belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel: 0.312.204 77 10 veya 212 87 52,

Faks: 0.312. 212 87 65,

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem/sübvansiyona karşı telafi edici önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.