İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
       “

G.T.İ.P

 Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)

 9608.10.10.10.00

 Plastik maddelerden olanlar

0,30


MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI eklenmiştir.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız