İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğin EK-1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinden “41.fasıl” ibaresi kaldırılmış, söz konusu listeye “3204.14.00.00.00” ibaresinin altındaki satırlara gelmek üzere “41.07” ve “41.15” ibareleri eklenmiştir.

MADDE  2  Bu Tebliğ yayımı (04/07/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE