İthalat Tebliği(ithalat: 2016/1) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğEkonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/1 sayılı İthalat Tebliğinde “Geçiş Hükümleri” başlıklı geçici madde ile 01/01/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan Ek-1 kapsamındaki kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 1/3/2016 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiği ve bu madde çerçevesinde yapılan başvurular için 5.maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmacağı belirtilmiştir. 

 

İzin belgesi alınmayacak eşya
MADDE 5 – (2) Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın; karşısında gösterilen birim CIF kıymetine (diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) eşit veya daha az birim CIF kıymete haiz olanlarının ithalatına izin verilmez.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2016/1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin ikinci kısmı çerçevesinde, 1/1/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan Ek-1 kapsamındaki kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 1/3/2016 tarihine kadar (1/3/2016 dâhil) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde duyurulan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurulması halinde başvurular Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Bu madde çerçevesinde Genel Müdürlükçe sonuçlandırılacak başvurular için 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

(2) Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.