İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar – 2016/9354(Kauçuktan dış lastiklerin ithalatında başlamış işleme konu olduğu halde tahsil edilen İGV nin iadesi hk.) (21.10.2016 t. 29864 s. R.G.)

 

Karar Sayısı: 2016/9354
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 22/8/2016 tarihli ve 2016/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7/9/2016 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 24/10/2016 tarihine kadar tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
(2) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurulması kaydıyla; birinci fıkra kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunur."
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.