İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYG. ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK-(09.05.2013)İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI

KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI

ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç amaçlı veya ihracatı gerçekleştirilen şekerli mamulden numune ve/veya analiz sonucu Kuruma gönderilmiş ise, Kurum gerekli gördüğünde, gönderilen numunenin Kurumca yaptırılan analiz sonuçları veya anılan kurumlarca gönderilen analiz sonuçları kullanılarak bulunan şeker (sakaroz) yüzdesini, şeker tahsisat miktarının hesaplanmasında dikkate alır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut yedinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Standart denetim sonucu gayri faal olduğu tespit edilen firmaların hakedişe esas şekerli mamulü ihraç ettiği tarihte üretim tesisinin faal olduğunun belgelenmesi halinde tahsisat belgesi düzenlenir.”

“Dâhilde işleme rejimi, bu Tebliğ ve benzeri uygulamalar kapsamında ihraç kaydıyla ihracat öncesi ve/veya ihracat sonrası temin edilen C şekerinin ihracatının, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığı tespit edilen imalatçı-ihracatçılara, tespit tarihinden itibaren tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemi aksi ispatlanmadığı sürece 2 yıl süreyle durdurulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş bulunan tahsisat belgelerinin geçerlilikleri, süresinin sonuna kadar devam eder.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.