İhracatta E-Fatura Uygulaması Hk.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461) aşağıda yer almaktadır.
Tebliğde yapılan değişiklikle e- Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerden KDV Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı  kapsamında fatura düzenleyecek olanlar söz konusu faturalarını 01/01/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

 

İHRACATTA E-FATURA UYGULAMASI

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 
 
 


VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 461)
20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.”
Tebliğ olunur.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz