İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması  Hakkında 

Duyuru Özeti:

 

24/10/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 214 sayılı Karar ile;

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında 2017/9962 sayılı Karar’ın, Hususi damgalı pasaport verilecek kişiler” başlıklı 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama Karar’ın 5 inci maddesinde belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu Karar uyarınca pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.”
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net