I sayılı listenin B cetvelinde yer alan bir malın aynı cetvelde EK:14 taahhutnameBaşlık

I sayılı listenin B cetvelinde yer alan bir malın aynı cetvelde ve ÖTV tutarı daha yüksek, aynı veya daha düşük olan bir malın imalinde kullanılacak olması halinde gümrüğe Ek-14 verilip verilmeyeceği hk.

Tarih

28/06/2013

Sayı

93767041-135[2012/3792-2013/12]-121

Kapsam

Açıklama: http://www.gib.gov.tr/icons/ecblank.gif

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

93767041-135[2012/3792-2013/12]-121

28/06/2013

Konu

:

I sayılı listenin B cetvelinde yer alan bir malın aynı cetvelde ve ÖTV tutarı daha yüksek, aynı veya daha düşük olan bir malın imalinde kullanılacak olması halinde gümrüğe Ek-14 verilip verilmeyeceği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizce 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24, 2710.19.99.00.98 G.T.İ.P. numaralı malların 1,3007 TL/kg.; 3811.21.00.10.00, 3811.29.00.10.00, ve 3811.90.00.10.12 G.T.İ.P. numaralı katkı maddelerinin ise 2,2985 TL/kg. teminat verilmek suretiyle ithal edildiği, ithal edilen bu malların yine aynı cetvelde yer alan ve ÖTV tutarı 1,3007 TL/kg. olan 2710.19.71.00.00, 2710.19.99.00.25, 3403.19.10.00.00 ve 3403.99.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı madeni yağ tanımına giren malların imalatında kullanıldığı, söz konusu malların ithalatı sırasında ise gümrük idaresine tam (%100) teminat verildiği belirtilerek, ithalat sırasında gümrüğe verilen teminatla beraber (EK:14) talep ve taahhütnamenin de gümrük idaresine verilip verilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            9/10/2012 tarih ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/10/2012 tarih ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinde (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin tecil edilecek kısmının sıfır olarak uygulanacağı belirtilmiş, 5 inci maddesinde ise 30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Buna göre 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 9/10/2012 tarihinden sonra mükellefler tarafından yukarıda bahsi geçen tecil-terkin uygulaması ve 2002/4930 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesi uygulaması kapsamında (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların ithali söz konusu olmayacaktır. Bu durumda bahsi geçen uygulamalar uyarınca gümrük idaresine verilmesi gereken (EK:14) talep ve taahhütnamenin sözü edilen malların 9/10/2012 tarihinden sonra yapılacak ithalatları için söz konusu idareye verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.