Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

09.01.2024 tarihli düzenleme ile; Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış olup, düzenlemede öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir.

Onaylanmış Kişi Statüsü Verilebilecek Kişiler – 22/3

Belirli işlemlerde basitleştirme ve kolaylaştırma sağlayan onaylanmış kişi statüsü için en az 2 yıldır faaliyette bulunma şartı bulunmaktadır.

İlgili maddeye yapılan ekleme ile;

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda birinci fıkrada belirtilen en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma koşulu aranmayacaktır.

Gümrük Kıymeti – Fiilen Ödenen veya Ödenecek Olan Fiyata İlave Edilecek Unsurlar – 51/4

Gümrük kıymetinin hesabında fiilen ödenen ve ödenecek fiyata ilave unsurlara ilişkin maddede geçen posta ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve kargo” ibaresi eklenmiştir.

İthal ülkesinde alınan ilave posta ve kargo ücretleri hariç olmak üzere, eşyanın teslim yerine kadar alınan tüm posta ve kargo ücretleri gümrük kıymetine dahildir. Bununla birlikte, ticari mahiyette olmayan sevkiyatların kıymetinin tespitinde, bu tür ücretlerle ilgili olarak, beyan edilen kıymette herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Beyannamede Düzeltme – 121

Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci fıkrasının birinci ve ikinci fıkraları uyarınca eşyanın teslimine kadar başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla beyanın kontrol türü sarı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce yükümlüsünce beyannamede düzeltme talebinde bulunulması halinde düzeltme yapılmasına izin verileceği ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaması, hususlarını düzenlenmekteydi.

Yeni düzenleme ile ilgili maddede geçen “ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle ceza ödenmeksizin beyannamede düzeltme yapma imkanı kaldırılmıştır.

Ulusal Transit Rejiminde Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyada Beyana Aykırılık – 239

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, ilgili gümrük idarelerince yapılan muayenesi sonucunda beyana göre eksik veya fazla çıkması durumunda cezai işlemler söz konusu olabilmektedir.

Söz konusu fıkralarda geçen “yapılan muayenesi sonucunda” ibareleri “yapılan kontrol ve muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte” şeklinde değiştirilmiştir.

Transit rejimindeki beyana aykırılık durumlarına ilişkin müteakip maddelerde “beyanda belirtilen cinsine uygun” ifadesindenbeyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 6’lı tarife alt pozisyonunun aynı olması durumunun anlaşılması gerektiğine dair hükümler eklenmiştir.

Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devri – 333/3

Antrpeoda eşyanın devrine ilişkin olarak;

Antrepoda devri yapılan her bir eşya için, beş iş günü içerisinde devralan tarafından eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi gerektiğine dair hüküm eklenmiş. Bu süre içerisinde bahsi geçen işlemlerin yapılmaması halinde devralana, aşılan her gün için Kanunun usulsüzlüklere ilişkin 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca cezai işlem uygulancağı hüküm altına alınmıştır.

Bu değişiklikle bağlantılı olarak, usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerin sıralandığı Gümrük Yönetmeliği Ek-82’sine aşağıdaki satır eklenmiştir.

 
KANUNUN 241 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA USULSÜZLÜK CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
SıraKonu
58Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca antrepo içinde devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşyanın antrepoda başka bir devre konu olması.

Geçici İthalatta Süre Uzatımı – 380

Geçici ithalat rejimi kapsamındaki süre uzatımlarına ilişkin 380/3 üncü maddeye yapılan ekleme ile;

Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan havayolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen hava taşıtları ve motorlarının yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumlarda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi dokuz ay uzatılacak;

Geçici Depolama Yeri & Antrepolara İlişkin Değişikilikler

Geçici depolama yeri ve antrepolara ilişkin bazı hususlarda değişiklikler yapılmış,geçici depolama yer ve antrepolara kimlerin girebileceğine dair hususları düzenleyen 557 maddeye aykırı olarak harekete eden işleticiye usulsüzlük cezası uygulanmasına dair usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerin sıralandığı Gümrük Yönetmeliği Ek-82’sine aşağıdaki satır eklenmiştir.

 
KANUNUN 241 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA USULSÜZLÜK CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
SıraKonu
59Yönetmeliğin 557 nci maddesinde sayılanlar dışındaki kişilerce geçici depolama yeri ve/veya antrepolara gümrük idaresinin izni çerçevesinde girilmesi yükümlülüğüne işleticinin uymaması.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net